ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด                     ด้วยจังหวัดแพร่  โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่   มีความประสงค์จะทำการขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของสำนักงานประมงจังหวัดแพร่  รวมจำนวน   52 รายการ   ตามรายการครุภัณฑ์ที่แนบท้ายนี้  ด้วยวิธีขายทอดตลอด  โดยการยื่นซองใบเสนอราคา  ในวันที่   20   มกราคม  2565 เวลา  10.00 น.  ณ สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด  ดังนี้

                   1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลราคาเท่านั้น  โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียนประมูล

                   2. ผู้เข้าร่วมประมูล จะต้องเสนอราคารายการครุภัณฑ์ชำรุดที่ทำการขายในครั้งนี้ให้ครบถ้วนทุกรายการ  โดยการเสนอราคาตามแบบใบเสนอราคาที่สำนักงานประมงจังหวัดแพร่จัดให้เท่านั้น  และการพิจาณาประมูลสำนักงานประมงจังหวัดแพร่  จะพิจารณาจากราคารวม

          3. คณะกรรมการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  ซึ่งจังหวัดแพร่  แต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้ขายทอดตลาด ผู้เข้าประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบก่อนทำการประมูลการตัดสินของผู้ขายทอดตลาดถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

                   4. ผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด  แต่สำนักงานประมงจังหวัดแพร่สงวนสิทธิที่จะขายครุภัณฑ์นั้น หรือยกเลิกการประมูลเสียก็ได้  ถ้าเห็นว่าราคาที่ประมูลยังไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอย่างอื่น ในกรณีนี้
ผู้ประมูลได้จะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

                   5. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระราคาครุภัณฑ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ทำการขายทอดตลาด โดยจะต้องชำระเงินผ่านเครื่องEDC ด้วยการสแกนจ่ายเงินผ่าน QR CODE โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานเงินค่าประมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับชำระเงินค่าประมูลซื้อครุภัณฑ์นี้ จำเรียกคืนภายหลังมิได้

                   6. ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบครุภัณฑ์อันพึงจะมีรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจนแล้วเสร็จ และต้องติดต่อขอรับครุภัณฑ์ต่อผู้ขายทอดตลาดทันที พร้อมทั้งจะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ประมูลได้

                   7. หากผู้ประมูลได้ไม่ชำระเงินค่าครุภัณฑ์ที่ประมูลได้  ตามข้อ 5  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
จะนำครุภัณฑ์ดังกล่าวออกขายทอดตลาดใหม่ หากได้รับราคาประมูลครั้งหลังไม่คุ้มกับราคาประมูลครั้งแรก 
ผู้ประมูลครั้งแรกต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

                   8. หากผู้เข้าประมูลกระทำการในลักษณะสมยอมราคากันในการประมูล  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่  มีอำนาจตัดสิทธิ์ของผู้เข้าประมูลรายที่เกี่ยวข้องได้ในทุกกรณีและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

                   9.ผู้สนใจจะเข้าประมูลติดต่อขอทราบและรับรายละเอียดได้ที่  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5451 1999
หรือhttps://www4https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/fpo-phrae ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

               10. ผู้สนใจจะเข้าประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุดในครั้งนี้  สามารถเดินทางไปดูสภาพครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่    เลขที่ 1/12  ถ.วีระ  ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5451 1999   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                    

                 11. ผู้สนใจจะเข้าประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุดในครั้งนี้  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จังหวัดแพร่กำหนดเท่านั้น  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (Covid -19) สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมการประมูล  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ Covid -19 และให้ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดแพร่  เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดังนี้

                             11.1 เข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

                             11.2 ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากาผ้าตลอดเวลา

                             11.3 ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย  1  เมตร

                             11.4 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าร่วมประมูล

                             11.5ให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด- 19 ครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้แสดงผลการตรวจหาเชื้อแบบ ATK/RT-PCR ของสถานพยาบาลของรัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู้รับรองให้ออกให้ไมเกิน 72 ชั่วโมง  ณ  จุดลงทะเบียนคัดกรอง

                   12. สำนักงานประมงจังหวัดแพร่  จะเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด  ณ  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่  ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-09.45 น. และจะดำเนินการเปิดซองประมูลราคาเวลา 10.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   158   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  156  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   154  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   137  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  123  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  116  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    114  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  113  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  113  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ