ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด                     ด้วยจังหวัดแพร่  โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่   มีความประสงค์จะทำการขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของสำนักงานประมงจังหวัดแพร่  รวมจำนวน   52 รายการ   ตามรายการครุภัณฑ์ที่แนบท้ายนี้  ด้วยวิธีขายทอดตลอด  โดยการยื่นซองใบเสนอราคา  ในวันที่   20   มกราคม  2565 เวลา  10.00 น.  ณ สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด  ดังนี้

                   1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลราคาเท่านั้น  โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียนประมูล

                   2. ผู้เข้าร่วมประมูล จะต้องเสนอราคารายการครุภัณฑ์ชำรุดที่ทำการขายในครั้งนี้ให้ครบถ้วนทุกรายการ  โดยการเสนอราคาตามแบบใบเสนอราคาที่สำนักงานประมงจังหวัดแพร่จัดให้เท่านั้น  และการพิจาณาประมูลสำนักงานประมงจังหวัดแพร่  จะพิจารณาจากราคารวม

          3. คณะกรรมการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  ซึ่งจังหวัดแพร่  แต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้ขายทอดตลาด ผู้เข้าประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบก่อนทำการประมูลการตัดสินของผู้ขายทอดตลาดถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

                   4. ผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด  แต่สำนักงานประมงจังหวัดแพร่สงวนสิทธิที่จะขายครุภัณฑ์นั้น หรือยกเลิกการประมูลเสียก็ได้  ถ้าเห็นว่าราคาที่ประมูลยังไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอย่างอื่น ในกรณีนี้
ผู้ประมูลได้จะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

                   5. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระราคาครุภัณฑ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ทำการขายทอดตลาด โดยจะต้องชำระเงินผ่านเครื่องEDC ด้วยการสแกนจ่ายเงินผ่าน QR CODE โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานเงินค่าประมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับชำระเงินค่าประมูลซื้อครุภัณฑ์นี้ จำเรียกคืนภายหลังมิได้

                   6. ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบครุภัณฑ์อันพึงจะมีรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจนแล้วเสร็จ และต้องติดต่อขอรับครุภัณฑ์ต่อผู้ขายทอดตลาดทันที พร้อมทั้งจะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ประมูลได้

                   7. หากผู้ประมูลได้ไม่ชำระเงินค่าครุภัณฑ์ที่ประมูลได้  ตามข้อ 5  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
จะนำครุภัณฑ์ดังกล่าวออกขายทอดตลาดใหม่ หากได้รับราคาประมูลครั้งหลังไม่คุ้มกับราคาประมูลครั้งแรก 
ผู้ประมูลครั้งแรกต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

                   8. หากผู้เข้าประมูลกระทำการในลักษณะสมยอมราคากันในการประมูล  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่  มีอำนาจตัดสิทธิ์ของผู้เข้าประมูลรายที่เกี่ยวข้องได้ในทุกกรณีและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

                   9.ผู้สนใจจะเข้าประมูลติดต่อขอทราบและรับรายละเอียดได้ที่  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5451 1999
หรือhttps://www4https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/fpo-phrae ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

               10. ผู้สนใจจะเข้าประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุดในครั้งนี้  สามารถเดินทางไปดูสภาพครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่    เลขที่ 1/12  ถ.วีระ  ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5451 1999   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                    

                 11. ผู้สนใจจะเข้าประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุดในครั้งนี้  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จังหวัดแพร่กำหนดเท่านั้น  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (Covid -19) สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมการประมูล  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ Covid -19 และให้ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดแพร่  เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดังนี้

                             11.1 เข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

                             11.2 ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากาผ้าตลอดเวลา

                             11.3 ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย  1  เมตร

                             11.4 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าร่วมประมูล

                             11.5ให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด- 19 ครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้แสดงผลการตรวจหาเชื้อแบบ ATK/RT-PCR ของสถานพยาบาลของรัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู้รับรองให้ออกให้ไมเกิน 72 ชั่วโมง  ณ  จุดลงทะเบียนคัดกรอง

                   12. สำนักงานประมงจังหวัดแพร่  จะเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด  ณ  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่  ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-09.45 น. และจะดำเนินการเปิดซองประมูลราคาเวลา 10.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   499   ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  196   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว   174  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา   170  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...  169   ประชาสัมพันธ์สำหรับเกษตรกรชาวประมง และเจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปิดร้าน...  154  ออกติดตามและสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่   154  การประกาศเจตนารมณ์    137  ประมงอำเภอสอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนการประกวดผลงานนักเรียน   131  ติดตามการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพ...  129

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ