ร่วม?กิจกรรม?เปิด?จับผลผลิต?สัตว์?น้ำ?ของ?โครง?การธนาคาร?สระ?ร่อง?โป่ง?(ธนาคาร?ปลาฯ)?

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ร่วม?กิจกรรม?เปิด?จับผลผลิต?สัตว์?น้ำ?ของ?โครง?การธนาคาร?สระ?ร่อง?โป่ง?(ธนาคาร?ปลาฯ)? นาย?สังวาลย์? ดู?ระยับ? ประมง?จังหวัด?แพร่? พร้อม?ด้วย?นางสุจนีย์ พรโสภิณ? ผู้?อำ?นวย?การ?ศูนย์?วิจัย?และ?พัฒนา?การ?เพาะเลี้ยง?สัตว์?น้ำ?จืด?แพร่? และนาย?อาทร? หู?เขียว? ป?ระ?ม?งอ?ำ?เภอ?สอง? นาย?ประมวล? อิ่มใจ?กล้า? หัวหน้า?กลุ่ม?บริหาร?จัดการ?ด้าน?การประมง? นางสาว?ทิพ?วัลย์? เวชศาสตร์? เจ้า?พนักงาน?ประมง?ปฎิบัติงาน? ร่วม?กับ?คณะกรรมการ?ธนาคาร?สินค้า?เกษตร?สระ?ร่อง?โป่ง?(ธนาคาร?ปลาฯ)? หมู่?ที่? 3? บ้าน?ป่า?แดง?ใต้? ต?ำ?บล?แดน?ชุมพล? อำ?เภอ?สอง? จังหวัด?แพร่? ร่วม?กิจกรรม?เปิด?จับผลผลิต?สัตว์?น้ำ?ของ?โครง?การธนาคาร?ฯ? โดย?วิธี?เปิด?จับให้ทอดแห? และ?ยกยอ? มีผู้ร่วม?กิจกรรม?จาก?จังหวัด?แพร่? จังหวัด?พะเยา? จังหวัด?เชียงราย? จังหวัด?น่าน? จังหวัด?สุโขทัย? และ?จังหวัด?ใกล้เคียง?ร่วม?กิจกรรม?เป็น?จำนวน?มาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  318   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  238   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  199  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  194  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    190  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  190      171  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   161   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  155  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  147


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ