วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดลำปาง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดลำปาง 

บทความ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-09  |   ข่าววันที่: 2019-06-28 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดลำปาง นายสมรรถชัย ทองคำชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นายชำนาญ ใจช่วย ประมงอำเภอเมืองลำปาง นายพศิน เครือคำ ประมงอำเภอแม่เมาะ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรอำเภอเมืองลำปาง และเกษตรกรอำเภอห้างฉัตร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าสูงในบ่อดิน (งบพัฒนาจังหวัดลำปางปี 2562) โดยเกษตรกรแต่ละรายจะได้รับพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 5,000 ตัว ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 1,500 ตัว ปลากาดำ จำนวน 1,000 ตัว อาหารปลากินพืช 5 กระสอบ อาหารกุ้ง 5 กระสอบ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต กุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งก้ากราและอาหารปลา ให้กับเกษตรกรอำเภอเมืองลำปางและอำเภอห้างฉัตรวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดลำปาง นายสมรรถชัย ทองคำชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นายชำนาญ ใจช่วย ประมงอำเภอเมืองลำปาง นายพศิน เครือคำ ประมงอำเภอแม่เมาะ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรอำเภอเมืองลำปาง และเกษตรกรอำเภอห้างฉัตร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าสูงในบ่อดิน (งบพัฒนาจังหวัดลำปางปี 2562) โดยเกษตรกรแต่ละรายจะได้รับพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 5,000 ตัว ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 1,500 ตัว ปลากาดำ จำนวน 1,000 ตัว อาหารปลากินพืช 5 กระสอบ อาหารกุ้ง 5 กระสอบ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต กุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งก้ากราและอาหารปลา ให้กับเกษตรกรอำเภอเมืองลำปางและอำเภอห้างฉัตร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (1,678)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,004) วาระงานผู้บริหาร.. (881) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (719) ประวัติหน่วยงาน.. (622) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (602) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (574) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (478) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (454) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (449) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (434) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (390) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (382) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (375)  โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (363) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (362) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (354) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (336) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (323) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เถิน).. (298)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000