ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |   ข่าววันที่: 2020-02-03 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-loei


 Tags

  •  บทความ
  • ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง ทบ.1, 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประมงอาสา กลุ่มแปรรูป สัตว์น้ำควบคุม (พื้นที่ประกาศ/จำนวน) ปริมาณผลผลิตจากการประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำเปิด จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด เรือประมงพื้นบ้าน ทบ.3 การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โครงการพระราชดำริ ปลาหน้าวัด องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
  •  Hit 20 อันดับ
  • เขตเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดเลย.. (1,523)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,197) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (734) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (718) รัชกาลที่ 10.. (703) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (675) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (612) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (598) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (595) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (565) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (445) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (419) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (391) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (348) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (345) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (339) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (331) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (321) ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว.. (315) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย.. (315)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000