วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2562 โดยในที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2562 โดยในที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-19  |   ข่าววันที่: 2019-08-16 |  อ่าน: 42 ครั้ง
 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2562 โดยในที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ 
1.ผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต และ จัดทำข้อมูลด้านการผลิต (supply side) 
2.ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562 
3.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง 
4.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 
5.การส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2563 (โครงการงบจังหวัด ปี 2563 วงเงิน 30 ล้าน บาท) 
6.การบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา 
7.กำหนดจัดพิธีปล่อยสัตว์น้ำเนื่องในวันสถาปนากรมประมง 93 ปี ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำลำห้วยบอง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น4 โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้วาราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (959)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (755) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (599) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (552) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (531) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (515) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (470) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (463) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (460) โครงการประมงอาสา.. (453) ประวัติความเป็นมา.. (439) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (432) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (430) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (391) งานควบคุมการประมง.. (390) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (371) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (350) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (334) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (317) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (288)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6