ออกตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ออกตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-20  |   ข่าววันที่: 2019-06-18 |  อ่าน: 49 ครั้ง
 

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง นางสาวดาพร หนันทะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน “ศูนย์น้ำเพียงดิน”หมู่ที่ ๑๓ ตำบลฝั่งแดง แปลงเกษตรอินทรีย์ ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์น้ำเพชร นายอภินิจ ระเบียบนาวีนุรักษ์ รองประธาน young smart farmer อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ บ้านป่าไม้งาม ตำบลกุดแห อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้รับฟังปัญหา ให้ความรู้และข้อมูลนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการประมงของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม สามารถเพิ่มผลผลิตจากการเลี้ยง และเพื่อเป็นไปตามแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดหนองบัวลำภูต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (969)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (764) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (615) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (556) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (540) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (535) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (489) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (472) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (470) โครงการประมงอาสา.. (463) ประวัติความเป็นมา.. (451) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (447) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (435) งานควบคุมการประมง.. (403) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (399) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (378) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (356) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (343) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (325) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (304)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6