ติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติกและการเลี้ยงกบในกระชังบก ในพื้นที่ตำบล อำเภอศรีบุญเรือง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติกและการเลี้ยงกบในกระชังบก ในพื้นที่ตำบล อำเภอศรีบุญเรือง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-04  |   ข่าววันที่: 2019-02-24 |  อ่าน: 134 ครั้ง
 

วันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติกและการเลี้ยงกบในกระชังบก ในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ ตำบลทรายทอง ตำบลกุดสะเทียน ตำบลโนนสะอาด ตำบลนากอก ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลหนองบัวใต้ และตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง ผลการติดตามฯ ดังนี้ เกษตรกรได้ทยอยจับปลาดุกบริโภคในครัวเรือนและบางรายเริ่มจับจำหน่าย ราคากิโลกรัมละ ๕๐ บาท การเจริญเติบโต ๖ - ๑๕ ตัวต่อกิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย ๑๓ - ๑๘ เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย ๘๓.๓๓ กรัม อัตราการรอด ๘๐ - ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒ - ๓ กระสอบ การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๑ - ๒ ครั้งต่อเดือน และบางรายมีการย้ายไปเลี้ยงในบ่อดิน ส่วนปลาหมอ การเจริญเติบโต ๑๐ - ๒๐ ตัวต่อกิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย ๖๖.๖๗ กรัม อัตราการรอด ๗๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒ - ๓ กระสอบ การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๑ - ๒ ครั้งต่อเดือน เกษตรกรบางรายได้มีการใส่น้ำหมัก EM เพื่อบำบัดคุณภาพในบ่อเลี้ยงและเกษตรกรเริ่มจับบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน และกบการเจริญเติบโต ๕ - ๖ ตัว/กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ย ๑๖๖.๖๗ กรัม อัตราการรอด ๔๐ - ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒-๓ กระสอบ การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๑ ครั้งต่อเดือน เกษตรกรจับบริโภคและจำหน่ายกิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท มีการซื้ออาหารเลี้ยงเพิ่มเติมจากเดิม ๒ - ๓ กระสอบวันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติกและการเลี้ยงกบในกระชังบก ในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ ตำบลทรายทอง ตำบลกุดสะเทียน ตำบลโนนสะอาด ตำบลนากอก ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลหนองบัวใต้ และตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง ผลการติดตามฯ ดังนี้ เกษตรกรได้ทยอยจับปลาดุกบริโภคในครัวเรือนและบางรายเริ่มจับจำหน่าย ราคากิโลกรัมละ ๕๐ บาท การเจริญเติบโต ๖ - ๑๕ ตัวต่อกิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย ๑๓ - ๑๘ เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย ๘๓.๓๓ กรัม อัตราการรอด ๘๐ - ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒ - ๓ กระสอบ การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๑ - ๒ ครั้งต่อเดือน และบางรายมีการย้ายไปเลี้ยงในบ่อดิน ส่วนปลาหมอ การเจริญเติบโต ๑๐ - ๒๐ ตัวต่อกิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย ๖๖.๖๗ กรัม อัตราการรอด ๗๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒ - ๓ กระสอบ การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๑ - ๒ ครั้งต่อเดือน เกษตรกรบางรายได้มีการใส่น้ำหมัก EM เพื่อบำบัดคุณภาพในบ่อเลี้ยงและเกษตรกรเริ่มจับบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน และกบการเจริญเติบโต ๕ - ๖ ตัว/กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ย ๑๖๖.๖๗ กรัม อัตราการรอด ๔๐ - ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒-๓ กระสอบ การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๑ ครั้งต่อเดือน เกษตรกรจับบริโภคและจำหน่ายกิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท มีการซื้ออาหารเลี้ยงเพิ่มเติมจากเดิม ๒ - ๓ กระสอบ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (969)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (760) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (615) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (555) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (540) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (535) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (489) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (472) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (470) โครงการประมงอาสา.. (463) ประวัติความเป็นมา.. (451) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (445) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (435) งานควบคุมการประมง.. (403) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (399) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (378) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (356) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (342) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (325) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (304)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6