ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-25  |   ข่าววันที่: 2019-02-21 |  อ่าน: 33 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสาโรจน์ สนิทไทยประมงอำเภอสุวรรณคูหา ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติก การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและการเลี้ยงกบในกระชังบก ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมะไฟ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ตำบลบุญทัน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาดี และหมู่ที่ ๑ ตำบลกุดผึ้ง ผลการติดตามฯ ดังนี้ (ปลาดุก) การเจริญเติบโต ๑๕ - ๒๑ ตัวต่อกิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย ๑๕ -๒๐ เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย ๕๕.๕๕ กรัม อัตราการรอด ๖๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒ กระสอบ การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๒ ครั้งต่อเดือน (ปลาหมอ) การเจริญเติบโต ๒๐ - ๒๒ ตัวต่อกิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย ๑๐ - ๑๔ เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย ๔๗.๖๒ กรัม อัตราการรอด ๘๐ - ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒-๓ กระสอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๑–๒ ครั้งต่อเดือน ส่วนการเจริญเติบโตของกบ ๘ - ๑๐ ตัว/กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ย ๑๑๑.๑๑ กรัม อัตราการรอด ๕๐ - ๖๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒-๓ กระสอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๑ ครั้งต่อเดือน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงได้มีการทยอยจับบริโภคเองในครัวเรือน และจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ประมาณรายละ ๒ - ๔ กิโลกรัม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (974)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (766) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (622) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (557) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (548) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (538) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (491) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (480) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (474) โครงการประมงอาสา.. (469) ประวัติความเป็นมา.. (455) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (448) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (440) งานควบคุมการประมง.. (409) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (401) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (383) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (360) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (346) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (327) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (312)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6