ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-25  |   ข่าววันที่: 2019-02-21 |  อ่าน: 28 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสาโรจน์ สนิทไทยประมงอำเภอสุวรรณคูหา ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติก การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและการเลี้ยงกบในกระชังบก ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมะไฟ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ตำบลบุญทัน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาดี และหมู่ที่ ๑ ตำบลกุดผึ้ง ผลการติดตามฯ ดังนี้ (ปลาดุก) การเจริญเติบโต ๑๕ - ๒๑ ตัวต่อกิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย ๑๕ -๒๐ เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย ๕๕.๕๕ กรัม อัตราการรอด ๖๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒ กระสอบ การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๒ ครั้งต่อเดือน (ปลาหมอ) การเจริญเติบโต ๒๐ - ๒๒ ตัวต่อกิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย ๑๐ - ๑๔ เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย ๔๗.๖๒ กรัม อัตราการรอด ๘๐ - ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒-๓ กระสอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๑–๒ ครั้งต่อเดือน ส่วนการเจริญเติบโตของกบ ๘ - ๑๐ ตัว/กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ย ๑๑๑.๑๑ กรัม อัตราการรอด ๕๐ - ๖๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒-๓ กระสอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ๑ ครั้งต่อเดือน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงได้มีการทยอยจับบริโภคเองในครัวเรือน และจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ประมาณรายละ ๒ - ๔ กิโลกรัม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (879)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (721) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (538) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (537) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (506) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (445) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (421) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) ประวัติความเป็นมา.. (406) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (399) โครงการประมงอาสา.. (388) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (388) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (364) งานควบคุมการประมง.. (350) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (350) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (333) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (308) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (293) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (281) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (249)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6