ออกติดตามและประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รายเดิม ปี ๒๕๖๐ พื้นที่อำเภอนาวัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ออกติดตามและประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รายเดิม ปี ๒๕๖๐ พื้นที่อำเภอนาวัง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-26  |   ข่าววันที่: 2018-12-18 |  อ่าน: 33 ครั้ง
 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพรหมเพชร ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมงสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ออกติดตามและประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รายเดิม ปี ๒๕๖๐ พื้นที่อำเภอนาวัง เกษตรกรจำนวน ๑๐ ราย และติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ภาคการประมง) ปี ๒๕๖๑ พื้นที่ เป้าหมาย ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง ผลการติดตามฯ ดังนี้
๑) กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่พลาสติก การเจริญเติบโต ๑๕ ตัวต่อกิโลกรัม อัตราการรอด ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารที่ใช้ ๒ กระสอบ การเปลี่ยนถายน้ำสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒) กิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอในบ่พลาสติก การเจริญเติบโต ๑๐ - ๑๒ ตัวต่อกิโลกรัม ความยาว ประมาณ ๕ ถึง ๑๐ เซนติเมตร อัตราการรอด ๖๐ เปอร์เซ็นต์ การใช้อาหาร ประมาณ ๑ กระสอบ เปลี่ยถ่ายน้ำสัปดาห์ล ๑ ครั้ง
๓)กิจกรรมเลี้ยงกบในกระชังบก การเจริญเติบโต ๑๕ ตัวต่อกิโลกรัม อัตราการรอด ๕๐%การใช้อาหารประมาณ ๑ กระสอบ การเปลี่ยนถายน้ำสัปดาห์ละครั้ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (879)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (720) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (538) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (537) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (506) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (445) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (421) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) ประวัติความเป็นมา.. (406) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (399) โครงการประมงอาสา.. (388) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (388) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (364) งานควบคุมการประมง.. (350) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (350) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (333) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (308) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (293) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (281) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (249)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6