วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |   ข่าววันที่: 2018-09-11 |  อ่าน: 104 ครั้ง
 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ เป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,อุดรธานี,หนองคาย,เลย และบึงกาฬ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรรวมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจกับสาธารณชนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ๒๔,๖๔๔ ไร่ เกษตรกร ๓,๒๔๙ ราย เป็นไม่น้อยกว่า ๕๔,๐๐๐ ไร่ เกษตรกร ๔,๖๕๓ ราย ภายในปี ๒๕๖๔ ณ ตลาดโพศรีวิลเลจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,119)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (862) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (721) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (694) โครงการประมงอาสา.. (642) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (620) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (615) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (611) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (608) ประวัติความเป็นมา.. (578) งานควบคุมการประมง.. (528) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (524) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (506) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (495) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (490) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (455) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (450) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (411) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (347) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (327)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6