วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |   ข่าววันที่: 2018-09-11 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ เป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,อุดรธานี,หนองคาย,เลย และบึงกาฬ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรรวมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจกับสาธารณชนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ๒๔,๖๔๔ ไร่ เกษตรกร ๓,๒๔๙ ราย เป็นไม่น้อยกว่า ๕๔,๐๐๐ ไร่ เกษตรกร ๔,๖๕๓ ราย ภายในปี ๒๕๖๔ ณ ตลาดโพศรีวิลเลจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (974)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (766) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (622) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (557) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (548) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (538) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (491) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (480) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (474) โครงการประมงอาสา.. (469) ประวัติความเป็นมา.. (455) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (448) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (440) งานควบคุมการประมง.. (409) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (401) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (383) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (360) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (346) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (327) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (312)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6