วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ประชุมตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์า

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ประชุมตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์า 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-19  |   ข่าววันที่: 2018-06-18 |  อ่าน: 115 ครั้ง
 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ประชุมตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวารเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑.โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก) ๓.โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ๔.โครงการ ๕.ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ๖.พัฒนาเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ๗.ธนาคารสินค้าเกษตร ๘.การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (gap) ๙.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และในเวลา ๑๕.๐๐ น. หัวหน้าผู้ตรวจพร้อมคณะลงพื้นตรวจเยี่ยมการดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตร การพัฒนาการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุทัยสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,065)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (770) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (688) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (625) โครงการประมงอาสา.. (590) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (578) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (571) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (568) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (552) ประวัติความเป็นมา.. (538) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (499) งานควบคุมการประมง.. (495) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (472) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (463) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (433) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (423) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (421) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (383) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (321) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (300)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6