วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต ๑๐ นายเขมชาติ นายเขมชาติ จิวประสาท ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต ๑๐ นายเขมชาติ นายเขมชาติ จิวประสาท ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงาน 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-05-01  |   ข่าววันที่: 2018-04-27 |  อ่าน: 166 ครั้ง
 

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต ๑๐ นายเขมชาติ นายเขมชาติ จิวประสาท ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยร่วมประชุมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และในเวลา ๑๐.๐๐ น.ท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต ๑๐ นายเขมชาติ นายเขมชาติ จิวประสาท พร้อมด้วยประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นางอัมพุชินี ภักดี และหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ประมงอำเภอนากลาง ประมงอำเภอโนนสัง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์เรียนรู้ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง นายสุรินทร์ โกกอุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง กิจกรรมหลักคือทำไร่นาส่วนผสม กิจกรรมด้านการประมง การเลี้ยงปลานิลแดง ปลาหมอ ปลาดุก ในบ่อดิน และเลี้ยงกบ ในกระชังบก ในเวลาต่อมาได้เยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ (ศพก.) ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง นางลำพูน ขันเดช หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง กิจกรรมหลักคือทำไร่นาส่วนผสม กิจกรรมด้านการประมงเพาะพันธ์ปลาตะเพียน ปลาจีน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก ปลากะโห้ เป็นต้น โดยได้แนะนำการปรับปรุงฐานการเรียนรู้ด้านประมง เพื่อเตรียมพร้อมในการอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกรต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (879)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (721) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (538) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (537) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (506) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (445) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (421) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) ประวัติความเป็นมา.. (406) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (399) โครงการประมงอาสา.. (388) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (388) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (364) งานควบคุมการประมง.. (350) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (350) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (333) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (308) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (293) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (281) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (249)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6