วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการของอำเภอโนนสังและส่วนราชการโดยมี นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสังเป็นประธานพิธีดังนี้

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการของอำเภอโนนสังและส่วนราชการโดยมี นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสังเป็นประธานพิธีดังนี้ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 
นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการของอำเภอโนนสังและส่วนราชการโดยมี นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสังเป็นประธานพิธีดังนี้           
1.ประชุมคัดเลือกโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ สามรถกักเก็บน้ำและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ(15/8/65)    
2.ประชุมรับรองผล การจัดทำข้อมูล จปฐ ระดับอำเภอโนนสัง(16/8/65)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม...  422   วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นายเมธา ตาลเหล็ก ปฏิบัติงานติ...  349  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร...  338  วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ติดตามประเมินผ...  301  วันที่ 21 มษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ...  285  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ จัดอบรมทบทวนความรู้ก...  255  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง ร่วมประชุมประจำเดือน กำน...  248  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ น...  247  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดตามการดำเนิ...  246  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายเมธา  ตาลเหล็ก ประมงอำเภอนากลาง สำรวจเก็บข้อมูลสินค้าส...  235


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ