วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ จังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ จังหวัดหนองบัวลำภู 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-30  |   ข่าววันที่: 2021-06-30 |  อ่าน: 169 ครั้ง
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.เป็นเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระจากกรมพัฒนาที่ดินเรียบร้อยแล้ว

2.มีกิจกรรมการผลิตสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรในลักษณะเดียวกัน

3.มีแนวคิดที่สอดคล้องเพื่อเชื่อมโยงในการเรียนรู้และพั?นาร่วมกัน

4.มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ "กลุ่มเเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ" โดยมี คณะอนุกรรมการภ่ายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้าร่วมคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในครั้งนี้ด้วย นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นปะธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (982) ประวัติความเป็นมา.. (966) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (846) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (757) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (743) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (730)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6