ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี พ.ศ. 2560-2562

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี พ.ศ. 2560-2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-07  |   ข่าววันที่: 2020-02-04 |  อ่าน: 19 ครั้ง
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี พ.ศ. 2560-2562 ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 ราย ดังนี้

 1.นายสงวน จบศรี ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2560 ที่ตั้งเลขที่ 127 ม.2 ต.บุ่งมะแลง พบว่าปี 2562 เกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโพดุล และคาจิกิ ซึ่งได้รับการโอนเงินให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ดำเนินการเลี้ยงปลากินพืชร่วมกับปลากินเนื้อในบ่อดิน จำนวน 5 บ่อ รวมพื้นที่เลี้ยง 2.23 ไร่ โดยปี 2562 ได้มีการจำหน่ายปลาก่อนที่จะได้รับผลกระทบน้ำท่วมเป็นปลาสด และแปรรูปเป็นปลาเค็มตากแห้ง ปลารมควันตากแห้งผ่านเครื่องอบพลังงานแสงอาฑิตย์ พาราโบล่าโดม 

2. นางอรพิน ยั่วยวน ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2560 ที่ตั้งเลขที่ 91 ม.5 ต.สว่าง  ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการดำเนินการผสมพันธุ์กบเพื่อจำหน่าย และยังมีการเลี้ยงปลากินพืช ร่วมกับปลากินเนื้อในบ่อดิน จำนวน 6 บ่อ รวมพื้นที่ 0.72 ไร่ โดยปี 2562 ได้มีการจับปลาที่เลี้ยงในบ่อมาจำหน่ายเป็นปลาสดและแปรรูปเป็นปลาส้ม ปลาร้า และปลาเค็มตากแห้งผ่านเครื่องอบพลังงานแสงอาฑิตย์พาราโบล่าโดม

3.นายไพศาล วงษ์ทองดี  ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี2562 ที่ตั้งเลขที่ 14 ม 20 ต.ท่าช้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมบ่อดินเพื่อจะทำการเลี้ยงปลาใหม่ เนื่องจากปี 2562 บ่อปลาประสบปัญหาน้ำท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิ จึงทำให้ปลาหลุดรอดออกจากบ่อ ปี 2562 จึงไม่มีผลผลิตการจับปลาขึ้นมาใช้ประโยชน์

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,149)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (1,811) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,659) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,003) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (999) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (921) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (879) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (869) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (868) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (824) แบนเนอร์.. (806) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (780) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (768) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (740) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (738) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (724) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (723) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (715) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (698) ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล .. (660)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000