ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี HOT ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี..คลิก

      วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานในภาพรวม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเพื่อขับเคลื่อนงานของสำนักงาน

          ประเด็นการประชุมครั้งนี้ 1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาเรื่องการสร้างกลุ่มที่เป็นตัวแทนระดับอำเภอ ระดับจังหวัด การขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ในส่วนของงานด้านการประมงสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  ในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเป็นแนวทางขอสนับสนุนงบประมาณได้อีกทางหนึ่ง หรืองานอื่น ๆ ที่ได้ศึกษาจากหน่วยงานอื่นเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 2) ติดตาม รับทราบแผน/ผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม เช่น แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามงานเกษตรอีสานใต้ พร้อมทั้งการจัดทำรายงานเมื่องานแล้วเสร็จสรุปข้อมูลจัดทำรายงานเสนอกรมประมง

                และปัญหาและอุปสรรคในจัดงาน การขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการด้านการประมง  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 1) อาสางานจะที่จะฝึกเป็นภาวะผู้นำให้รีบเสนอตัวเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง 2) ฝึกการนำเสนอทุกครั้งที่มีโอกาส 3) อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้น้องใหม่/แนะนำส่งเสริมฯในการเรียนรู้ 4) อาสาเป็นวิทยากรในเรื่องที่ตนเองมีความรู้ เพื่อฝึกทักษะการถ่ายทอดฯ 5) หมั่นเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และ 6) ฝึกทักษะการโน้มน้าวในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

   

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงา... จำนวนผู้อ่าน 531  ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 417 ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ... จำนวนผู้อ่าน 388 เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง  เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง   จำนวนผู้อ่าน 225 ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกกำนันตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกกำนันตำบล... จำนวนผู้อ่าน 212 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประมงอุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี... จำนวนผู้อ่าน 200 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันพาข้าวเมืองอุบลฯ มีปลาแซ่บหลาย ครั้งที่ 1 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันพาข้าวเมืองอุบลฯ มีปลาแซ่บหลาย ครั้งที่ 1  จำนวนผู้อ่าน 194 ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาห... จำนวนผู้อ่าน 193 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพ... จำนวนผู้อ่าน 190 ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่เเม่น้ำโขงครั้งที่ 1/2566 ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่เเม่น้... จำนวนผู้อ่าน 189


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

    รายละเอียด 48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  email  ubonfisheries.f@hotmail.com  โทรศัพท์ 045243033  FAX 045243033  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6