ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ” ประมงอำเภอโพธิ์ไทร
“ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 09.30 น.
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร
 พร้อมด้วย นางสาวปาณิสรา ใจเย็น พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ทีมปฎิบัติการ เเละทีมพี่เลี้ยงแก้จน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2 โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร ประธาน ศจพ.อ.เป็นประธานการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1.แจ้งข้อสั่งการและแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานแก้จนจากการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
2.รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่
3.แนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย
4.การใช้งานและรายงานข้อมูลในระบบ TPMAP

ในการนี้ นายอำเภอโพธิ์ไทรได้เน้นย้ำให้ทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งได้รับความช่วยเหลือแล้วลงในระบบลง TPMAP เพื่อตัดยอดและคงเหลือเป้าหมายที่ยังต้องได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาได้อย่างมุ่งเป้าต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  336   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   270  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    240   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  215  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  184  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  175  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    172  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  170


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ