โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-02  |   ข่าววันที่: 2017-07-02 |  อ่าน: 191 ครั้ง
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีความเหมาะสมและสามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,149)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (976) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (939) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (885) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (854) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (764) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (726) ประชาสัมพันธ์.. (724) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (723) ประชาสัมพันธ์.. (714) ประชาสัมพันธ์.. (692) ประชาสัมพันธ์.. (670) ประชาสัมพันธ์.. (643) แบนเนอร์.. (637) ประชาสัมพันธ์.. (632) ประชาสัมพันธ์.. (618) ประชาสัมพันธ์.. (618) ประชาสัมพันธ์.. (604) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (600) ประชาสัมพันธ์.. (585)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110