ข่าวประชาสัมพันธ์ 277/2563 วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนภาวรรณ มาชะนา ประมงอำเภอกาบเชิง ร่วมกับ นายกิติคุณ กุลไธสง เกษตรอำเภอกาบเชิง ออกติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านประมง รายนางสีดา พิเลิศ บ้านสายทอง ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการภายในศูนย์ ได้แก่ การเลี้ยงหอยขม การเพาะเลี้ยงปูนา สายพันธุ์พระเทพ&สายพันธุ์กำแพง การแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร ปลาดุกร้าที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ภายในศูนย์ เพื่อจำหน่ายในชุมชน และเตรียมปรับพื้นที่แปลงนาข้าวเพื่อเป็นที่เลี้ยงปูที่ได้จากการเพาะพันธุ์ และแจกจ่ายให้เกษตรกรที่สนใจ นำไปเลี้ยงในระยะต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  135   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  131  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  119  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  111  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  111  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  109  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   108  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   105  พบกับสินค้าประมงแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิล ข้าวคั่ว ปลาส้ม...  100  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ