ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ประวัติหน่วยงาน 

เมนุหลักด้านขวา

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 595 ครั้ง
 

 

ประวัติด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ห้อง 11A211 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหน่วยงาน สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยด่านตรวจสัตว์น้ำ ดังนี้

1. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

2. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

3. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

4. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัตโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าพ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และตามมาตรฐานภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

4. ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ด่านกักสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

5. ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ(Health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจ

7. ปฏิบัติการร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่รับผิดชอบ

 
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ภาพ

นามหัวหน้าด่าน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

ถึงปี

นายอุดม  ติดไชย

27 กรกฎาคม 2543

18 มกราคม 2553

นายกิตติพัทธ์ แก้วใส

19 มกราคม 2553

5 มิถุนายน 2554

นายจรัญ  มีรักษา

6 มิถุนายน 2554

1 กันยายน 2554

นายพงษ์ศิริ  ประสพสุข

5 พฤศจิกายน 2554

5 พฤศจิกายน 2555

นายธกานต์  ยศแผ่น

6 พฤศจิกายน 2555

5 มีนาคม 2558

เรือเอกอภิชาติ สมฤทธิ์

27 เมษายน 2558

ปัจจุบัน

 


 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไทย.. (2,555)  (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. (2,166) ประมงคุมเข้มด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (1,654) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,563) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม .. (1,541) กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.. (1,446) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การนำเข้า ปลามังกรทองและปลามังกรแดง จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,191) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำ(ปลาบู่)ส่งออกต่างประเทศ.. (1,129) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เริ่มให้บริการออกใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6 นอกน่านน้ำไทย).. (1,092) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำฯ ตามบัญชี CITES .. (987) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปต่างประเทศ.. (936) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงาน ต.ค59-มี.ค60.. (933) ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 194 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 15 กิโลกรัม และปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 15 กิโลกรัม ไปประเทศฮ่องกง.. (887) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปล่อยปลาในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริ.. (849) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดเชียงให.. (822) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรร.. (807) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่.. (806) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจติดตามไข่ปลาเทร้าต์ นำเข้าจากประเทศ ภูฎาน.. (782) ประกาศกรมประมง เรื่องงดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(เพิ่มเติม)๒๕๖๐.. (756) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ตรวจปลาบู่.. (752)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316