โปรตีนทางเลือกชนิดใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำแบบยั่งยืน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


โปรตีนทางเลือกชนิดใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำแบบยั่งยืน                     อาหารปลาทะเลที่ผลิตโดยสูตรของศพช.ภูเก็ต กรมประมง ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และในขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการใช้แหล่งโปรตีนทางเลือกมากกว่า 1 ชนิด ภายใต้แนวความคิด “อาหารลดต้นทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (economically environmental-feed)” ด้วยการพัฒนาส่วนผสมวัตถุดิบที่มาจากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ มีปริมาณในห่วงโซ่อุปทาน ขณะเดียวกันก็ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำนำกลับมาใช้ใหม่ มุ่งสู่ความพยายามร่วมกันในการผลิตวัตถุดิบใหม่เพื่อสร้างอาหารสัตว์น้ำที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนร่วมกัน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โปรตีนทางเลือกชนิดใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำแบบยั่งยืน   206   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช...  202  การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล   190  วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  190  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  176  ประกาศ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่...  165  ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย   136  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ   109  วันผู้สูงอายุ   58  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624    phuketcoastal@gmail.com   076-510052-3   -   แฟนเพจ