ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก 

ข่าวกิจกรรม


ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก..คลิก

วันที่  6 กันยายน 2562 เวลา 09.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทเพรียงทรายมีชีวิต จำนวน 6 กล่อง น้ำหนัก  30 กิโลกรัม ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย เที่ยวบินที่ AK/1808 ของบริษัท มารีน ลีดเดอร์ จำกัด ผลการตรวจสอบถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงได้ทำการออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ.2) ก่อนอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียด 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1  email  fio_donmueang@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 0 2535 1474  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6