รายงาน สขร.1

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

รายงาน สขร.1 

จัดซื้อ-จัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-09-06  |   ข่าววันที่: 2021-05-29 |  อ่าน: 386 ครั้ง
 

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2561

รายงาน สขร. 1 ประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงาน สขร. ประจำเดือนเมษายน 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารประกอบการยื่นขอใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4) และตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองแหล่งที่มา.. (3,411)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า ที่ห้ามนําเข้าหรือส่งออก.. (1,785) รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท.. (1,634) สถิตินำเข้า-ส่งออก ประจำปี 2555-2563.. (1,624) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ปฏิบัติงานร่วมกับด่านบูรณาการ ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า.. (1,617) การถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร.. (1,427) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออก.. (1,300) รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง.. (1,285) รายงานประจำปี 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560) ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง.. (1,210) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เรื่อง การมอบอำนาจให้ตัวแทนในการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ.. (1,148) คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้ำจืดสวยงาม ที่นำเข้า - ส่งออก ทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง.. (1,049) ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกันประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ.. (1,037) ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560.. (1,014) สขร.1.. (999) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออก.. (978) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า.. (941) ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกการท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 3/2560.. (872) เอกสารการจำแนกชนิดสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561.. (814) รายงานประจำปี 2560-2562.. (809) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการจัดการฐานข้อมูลการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น.. (756)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

     228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1