รายงาน สขร.1 รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2561

รายงาน สขร. 1 ประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงาน สขร. ประจำเดือนเมษายน 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงาน สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ