ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

ข่าวกิจกรรม


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก..คลิก

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 04.35 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทกุ้งกุลาดำมีชีวิต น้ำหนัก 400 กิโลกรัม จำนวน 40 กล่อง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ FD/582 ตรวจสอบถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงได้ออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียด 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1  email  fio_donmueang@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 0 2535 1474  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6