จัดซื้อ-จัดจ้าง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

จัดซื้อ-จัดจ้าง 

จัดซื้อ-จัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-01-25  |   ข่าววันที่: 2019-10-10 |  อ่าน: 699 ครั้ง
 

หนังสือขอความเห็นชอบ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท น้ำดื่ม ส.ค.2562

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการด้านจัดการฐานข้อมูลการตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานด้านการจัดการฐานข้อมูลการนำเข้าส่งออกสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานช่วยตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานช่วยตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  ใบสั่งเช่าอินเตอร์เน็ต หมายเลข Y25314704

ประกาศกรมประมง  ใบสั่งเช่าอินเตอร์เน็ต หมายเลข Y25314506

ประกาศกรมประมง  เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการด้านจัดการฐานข้อมูลการตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ 2/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานช่วยตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานด้านการจัดการฐานข้อมูลการนำเข้าส่งออกสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารประกอบการยื่นขอใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4) และตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองแหล่งที่มา.. (2,634)  รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท.. (1,619) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า ที่ห้ามนําเข้าหรือส่งออก.. (1,513) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ปฏิบัติงานร่วมกับด่านบูรณาการ ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า.. (1,393) รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง.. (1,139) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออก.. (1,101) การถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร.. (1,032) รายงานประจำปี 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560) ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง.. (1,001) สถิตินำเข้า-ส่งออก ประจำปี 2555-2563.. (997) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เรื่อง การมอบอำนาจให้ตัวแทนในการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ.. (953) ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกันประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ.. (919) ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560.. (907) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออก.. (794) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า.. (782) คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้ำจืดสวยงาม ที่นำเข้า - ส่งออก ทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง.. (771) จัดซื้อ-จัดจ้าง.. (699) ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกการท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 3/2560.. (697) เอกสารการจำแนกชนิดสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561.. (695) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการจัดการฐานข้อมูลการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น.. (632) ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก.. (630)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

     228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1