ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

      ตามหนังสือกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ที่ กษ 0505.2/2494 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ขอให้เข้มงวดการตรวจสอบเรือประมง การขนถ่ายสัตว์น้ำ และการนำเข้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และด่านฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตนำเข้า ส่งออก สัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ไปแล้ว นั้น

      จากการปฏิบัติติงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ด่านฯ ตรวจพบว่า ในขั้นตอนการตรวจสินค้าทางผู้ประกอบการและตัวแทนออกของยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ดังนี้

1.ประกาศของกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตนำเข้า สัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560 ข้อ 10 เมื่อสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมาถึงศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์น้ำให้ผู้นำเข้าแสดงใบอนุญาตและเอกสารการนำเข้าดังต่อไปนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเข้า และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ถูกต้องตามใบอนุญาต

- ใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) หรือ สำเนาการแจ้งนำสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือ สําเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือ ใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

- ใบกำกับการซื้อขาย (Invoice)

- ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air waybill)

2.ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ พ.ศ.2561 ข้อ 13 เมื่อสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมาถึงด่านตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าออก ผู้ประกอบการ หรือตัวแทนออกของต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการส่งออก

- ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

- หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีสำหรับสัตว์น้ำมีชีวิต

- สําเนาคําขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate)

- สำเนาคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือ สำเนาคำขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์

- ใบขนสินค้าขาออก

- ใบกํากับสินค้า (Invoice)

- ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air waybill)

- ใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing List) (ถ้ามี)

- เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

3.ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ.2558 ข้อ 8 เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์เดินทางมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติ แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบแจ้งอนุมัติให้นำสัตว์ หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร

- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate) ต้นฉบับ มี ข้อความรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์ หรือ สุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่นำสัตว์หรือซากสัตว์นั้น

(กรณีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ภาษาอังกฤษ ให้ผู้รับอนุมัติดำเนินการให้มีการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยผู้แปล ลงลายมือชื่อรับรอง ข้อความที่แปลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แปล แล้วนำมาแสดง ต่อสัตวแพทย์ประจำท่าเข้า)

      ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป หากผู้ประกอบการและตัวแทนออกของไม่ปฏิบัติ ตามข้อกฎหมายที่กำหนด ทางด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจปล่อยสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อการส่งออก หรือนำเข้าได้

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก...  274   ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   237  แนวทางในการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปประเทศญี่ปุ่น   184  การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน   141  แจ้งระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบให้นำเข้าสัตว์น้ำด...  137  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย   126  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า   121  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก   120  เปิดตรวจปลานำเข้าจากญี่ปุ่น   113  กักกันปลาคาร์พมีชีวิต จำนวน 178 ตัว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโร...  112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ