ประชุมหารือกับเกษตรกรในสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด - ปราณบุรี จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ประชุมหารือกับเกษตรกรในสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด - ปราณบุรี จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ข่าวกิจกรรม


 

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้ร่วมประชุมหารือกับเกษตรกรในสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด - ปราณบุรี จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น เพื่อจัดทำและพิจารณาแผนธุรกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด - ปราณบุรี จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังมีการทบทวนแผนการผลิตกุ้งทะเลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้มีผลผลิตกุ้งทะเลออกจำหน่ายทุกเดือน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   85   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  77  ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลแ...  77  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   76  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   74  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  68  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร    67  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   63  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  62  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   62

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ