ประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือการวิจัย และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือการวิจัย และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

อบรม/ดูงาน/ประชุม

 เผยเเพร่: 2020-07-09  |   ข่าววันที่: 2020-07-09 |  อ่าน: 27 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือการวิจัย และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกอง ฯ และ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องประชุมมือเสือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (27,295)  การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (13,039) หน้าหลัก.. (7,015) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (6,888) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (6,655) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,176) Workflow e-bidding.. (4,794) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (4,781) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (4,765) หน้าหลัก.. (4,521) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,386) ภารกิจและหน้าที่.. (4,276) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (4,218) ระเบียบกรมประมง.. (4,207) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,202) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,146) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,021) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (3,979) รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (3,858) เป้าประสงค์.. (3,843)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00