แนวทางการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

แนวทางการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-11-07  |   ข่าววันที่: 2018-11-07 |  อ่าน: 697 ครั้ง
 

ด้วยปัจจุบันเกิดโรคระบาดในกุ้งทะเลส่งผลกระทบกับการผลิตและเป็นต้นทุนแฝงในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร กรมประมงจึงได้ดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

 1. การจัดทำแนวทางข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเลเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ควบคุม และป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวที่ถูกต้องและเหมาะสม
 2. ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงและเกษตรกรในแต่ละพื้นที่สามารถรายงานการเกิดโรคสัตว์น้ำในพื้นที่ของตน
  ผ่านระบบรายงานการเกิดโรคสัตว์น้ำ เพื่อกรมประมงได้รับรู้ข้อมูลการเกิดโรคและสามารถวางแผนการดำเนินการ ควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว

เอกสารเเนบ

1. แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเล.pdf

2. เกณฑ์การประเมินลูกกุ้ง.pdf

3. คู่มือขั้นตอนการรายงานการเกิดโรค.pdf


 Tags

 •  บทความ
 • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค)   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ   E-report  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายงานประจำปี  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ MD/FMD จากกรมประมง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง พ.ร.ก ประมง 2558 และ 2560 (เพิ่มเติม)
 •  Hit 20 อันดับ
 • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (21,381)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (15,941) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค) .." class="list-group-item"> white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค) .. (6,663) รายชื่อผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลและโรงอนุบาลกุ้งทะเลที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริ.. (6,342) หน้าหลัก.. (5,362) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (5,097) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (4,894) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (3,686) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (3,496) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (3,436) หน้าหลัก.. (3,402) Workflow e-bidding.. (3,316) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (3,100) ภารกิจและหน้าที่.. (2,989) ระเบียบกรมประมง.. (2,977) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (2,975) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (2,861) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (2,790)

  Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

   Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Fisheries Research and Development Bureau All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 14:00:00