งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563 

แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี 2562

 เผยเเพร่: 2019-09-27  |   ข่าววันที่: 2019-09-27 |  อ่าน: 1,846 ครั้ง
 

 

หมวดงบประมาณ

1. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

(ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักพันธุ์ขยาย) 28705 - O0939

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ             1,713,600.00           1,353,891.35                 79.01           359,708.65
- ค่าสาธารณูปโภค                360,000.00              100,717.47                 65.32             53,482.53
รวม             2,073,600.00           1,454,608.82                 77.88           413,191.18

 

 

2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

(ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ)

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ             75,000.00                        5,850.00              7.80      69,150.00
รวม             75,000.00                        5,850.00              7.80      69,150.00

 


3. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

 (ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่ฯ) 15721 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ           งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           210,000.00                25,806.00          24.03               81,594.00
รวม           210,000.00                  25,806.00          24.03               81,594.00

 

4. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

(ตรวจประเมินฟาร์มฯ)  15721 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ             213,000.00                     72,526.00           78.92          19,374.00
รวม             213,000.00                       72,526.00           78.92          19,374.00

 

 

5. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

(ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต) 15721 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ             24,200.00                     72,526.00           78.92          19,374.00
รวม             24,200.00                       72,526.00           78.92          19,374.00

 

 

6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ภัยแล้ง2562)

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           87,000.00             173,960.00          69.03        78,040.00
รวม           87,000.00               173,960.00          69.03        78,040.00

 

7. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 

กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ

(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)  - คุณคูณชัย  26751 - O0937

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           152,000.00             173,960.00          69.03        78,040.00
รวม           152,000.00               173,960.00          69.03        78,040.00

 

8. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 

กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ

(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)  - คุณพรรณทิพา 26751 - O0937

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           94,000.00             173,960.00          69.03        78,040.00
รวม           94,000.00               173,960.00          69.03        78,040.00

 

 

9. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  40771 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           548,000.00                 136,854.00          41.62        191,946.00
รวม           548,000.00                 136,854.00          41.62        191,946.00

 

 

10. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(เพิ่มผลผลิตการประมง-ละหานทราย)  36743 - O0941

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           501,200.00              115,592.50          49.31          118,807.50
รวม           501,200.00                115,592.50          49.31          118,807.50

 

 

 11. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(ฟื้นฟูปลาไทย) 36743 -O0941

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           161,000.00         30,690.00          42.33        41,810.00
รวม           161,000.00           30,690.00          42.33        41,810.00

 

 

12. แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูคค่า

โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

กิจกรรม ส่งเสริมและบริหารจัดการ 15739 - O0927

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ      เบิกสะสม      ใช้ไป %   คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ          872,400.00        497,880.54        00.00          0.00
รวม          872,400.00        497,880.54        00.00          0.00

 

 

 13. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง

(ค่าใช้จ่ายบุคลากร ศพก.บุรีรัมย์) 14710 - O0923

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าจ้าง           1,794,000.00                     904,250.00          99.99                  50.00
- ค่าประกันสังคม                85,886.00                        40,934.00          84.40             7,566.00
รวม           1,879,886.00                       945,184.00          99.20             7,616.00

 

 

14. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง

(ค่าใช้จ่ายบุคลากร หน่วยละหานทราย) 14710 - O09223

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าจ้าง           225,610.00               161,600.00        71.63          64,010.00
- ค่าประกันสังคม             10,740.00                   8,253.00        76.84            2,487.00
รวม           236,350.00                 169,853.00        71.87          66,497.00

 

 

สรุปงบบุคคลากร 

 หมวดรายจ่าย-รายการ  งปม.ที่ได้รับ    เบิกสะสม   ใช้ไป %  คงเหลือ
รวมค่าจ้าง           2,019,610.00                  1,065,850.00          94.33        64,060.00
รวมค่าประกันสังคม                96,626.00                         49,187.00          83.03        10,053.00
           

 

 

 

 

เงินนอกงบประมาณ

1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ เบิกสะสม       ใช้ไป % คงเหลือ               หมายเหตุ
- ค่าจ้าง           220,560.00                   183,800.00           83.33            36,760.00

       จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

            129,840 บาท

ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 149.32 

- ค่าตอบแทน           288,340.00                     10,082.00             3.50          278,258.00
- ค่าสาธารณูปโภค             27,500.00                                    -                  -            27,500.00
รวม           536,400.00                   193,882.00           36.15          342,518.00

 

 

หมวดแผนงาน โครงการ

 

1. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

(ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักพันธุ์ขยาย)

งาน แผน (ตัว) ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ตัว) ร้อยละ
1. ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลัก 2,000 2,000      100
2. ผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย            81,600 86,000            105.39
รวม 83,600 88,000 105.26

 

 

2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

(ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ)-N0902154

งานผลิตและปล่อย แผน (ตัว) ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ตัว) ร้อยละ

ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ  ปลาบ้า และปลากระแห

     3,000,0000              3,200,000      106.67

 

 

3. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

 (ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์) 17021 -N 0886104

กิจกรรม แผน (ราย) ผล ต.ค.61-ก.ค.62 ร้อยละ

     ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์

9 9 100
     -     ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ (ตรวจติดตาม) 4 4 100
     -     ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่จะหมดอายุ 4 4 100
     -     ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำใหม่ 1 1 100

     ตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์

2 2 100.00
     -     ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ตรวจติดตาม) 0 0 0
     -     ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่จะหมดอายุ 0 0 0
     -     ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำใหม่ 2 2 100.00
     ฟาร์มเกษตรกรที่ออกใบรับรองในปี 2562   4  
     ฟาร์มที่ใบรับรองยังมีอายุ   9  
     หน่วยผลิตที่ออกใบรับรองในปี 2562   0  
     หน่วยผลิตที่ใบรับรองยังมีอายุ   4  

ใบประกาศการจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ปี 2562

 

 4. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุรภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

(ตรวจประเมินฟาร์มฯ)  17021 -N 0886104

กิจกรรม แผน (ฟาร์ม) ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ฟาร์ม) ร้อยละ

จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำจืดที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน safety level / GAP

ที่ยังดำเนินการเลี้ยงอยู่

294 310 105.44

     ตรวจติดตามฟาร์มเดิม

113 150 132.74
     -     Safety level 111 150 135.13
     -     GAP ปลานิล 2 0 0

     ตรวจประเมินฟาร์มเดิมต่ออายุต่อเนื่องในปี 62

121 100 82.64
     -     Safety level 120 100 83.33
     -     GAP ปลานิล 1 0 0

     ตรวจประเมินฟาร์มใหม่

60 60 100.00
      -     Safety level 60 60 100.00

จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำจืดที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน safety level / GAP

ที่ยกเลิกการเลี้ยง กรณี ป่วย เสียชีวิต ย้ายถิ่น ชราภาพ สูญหาย

  27  
จำนวนฟาร์มที่มีใบรับรองและยังไม่หมดอายุ (ใบรับรองมีอายุ 3 ปี)   503  
     -     ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2562  ทั้งรายใหม่2562 และต่ออายุ2559 รายชื่อ 160  
     -     ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2561 รายชื่อ 223  
     -     ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2560 รายชื่อ 120  

ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง

200 200 100.00

แผน-ผล ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มสะสมปีงบประมาณ 2562

 

5. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 

กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ

(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)  25051 -N 0899212

 

          5.1 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาช่อนที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์เกษตรกร (งบที่ได้รับ 177,500 ใช้ไป 176,994 = 99.71%)

ปีงบฯ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร้อยละ
2562

เตรียมอุปกรณ์และพ่อแม่พันธุ์

x x x x x x             20
2562

เพาะพันธุ์ปลาช่อนและอนุบาล

            x x         10
2562

เลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกร

                x x x x 30
2562

เก็บรวบรวมข้อมูล

            x x x x x x 40
 

รวม

                        100
2563

เลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกร

x x x x x x             30
2563

เก็บรวบรวมข้อมูล

x x x x x x             30
2563

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

            x x x       20
2563

เขียนรายงานและจัดพิมพ์เผยแพร่

                  x x x 20
 

รวม

                        100

 

          5.2. การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้ำโขง โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ จำนวน 2 รุ่น (งบที่ได้รับ 104,400 ใช้ไป 102,230 = 97.92%)

ปีงบฯ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร้อยละ
2562

เตรียมงานและเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลารุ่น Po

x x x x x x             50
2562

เพาะพันธุ์ลูกปลาตะเพียนขาวรุ่น F1

            x x x       25
2562

อนุบาลและเลี้ยงปลาตะเพียนขาวรุ่น F1

                  x x x 25
 

รวม

                        100
2563

เลี้ยงและคัดพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรุ่น F1

x x x x x x             50
2563

เพาะพันธุ์ลูกปลาตะเพียนขาวรุ่น F2

            x x x       25
2563

อนุบาลและเลี้ยงปลาตะเพียนขาวรุ่น F2

                  x x x 25
 

รวม

                         
2564

เลี้ยงและคัดพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรุ่น F2

x x x x x x             50
2564

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

            x x x x x x 25
2564

รายงานผล

            x x x x x x 25
 

รวม

                        100

 

 

6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  17057 -N 0894181

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 ร้อยละ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 2,745,780 2,397,780 87.32
     -     รายใหม่ ตัว 1,757,280 1,757,280 100.00
     -     รายเก่า ตัว 988,500 640,500 64.79
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ราย 4,069 3,373 82.89
     -     รายใหม่ ราย 2,092 2,092 100.00
     -     รายเก่า ราย 1,977 1,281 64.79

 

 

7. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(เพิ่มผลผลิตการประมง-ละหานทราย)  40043 -N 0905403

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 ร้อยละ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด ตัว 1,200,000 1,224,000 102.00
     -     ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 645,000 690,000 106.97
     -     แจกพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 555,000 534,000 96.21
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ราย 200 203 101.5
     -    การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 50 50 100
     -    การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ราย 50 50 100
     -    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย 100 103 103.00
ประมงโรงเรียน แห่ง 2 2 100
เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ แห่ง 2 2 0
ฝึกอบรม ราย 140 140 100
     -    ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ราย 100 100 100
     -    อบรมคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ ราย 20 20 100
     -    อบรมคณะกรรมการครูและนักเรียน ราย 20 20 100
     -    ติดตามและแนะนำเกษตรกร ครั้ง 10 10 100

 

 

8. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(ฟื้นฟูปลาไทย ปลาจาด ปลาบ้า ปลากระแห และปลาแก้มช้ำ )  40043 -N 0905401

แผนทั้งปี (ตัว) ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 ร้อยละ
1,000,000 1,015,000 101.5

 

 

9. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(โครงการฯ ตามพระราชดำริสมเด็จฯ)  40043 -N 0905

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในบ่อดิน 5 แห่ง (ปลากินพืช)

แผนทั้งปี (ตัว) ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 ร้อยละ
50,000 60,000 120

 

เงินนอกงบประมาณ

1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 ร้อยละ
จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตและจำหน่าย ตัว 4,214,000 2,268,625 53.83
รายได้จากการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ บาท 1,269,000 616,085 48.54
การเบิกจ่ายงบประมาณ บาท 771,960    

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

     ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000