งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563 

แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี 2562

 เผยเเพร่: 2019-09-27  |   ข่าววันที่: 2019-09-27 |  อ่าน: 1,703 ครั้ง
 

 

หมวดงบประมาณ

1. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

(ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักพันธุ์ขยาย) 28705 - O0939

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ             1,713,600.00           1,353,891.35                 79.01           359,708.65
- ค่าสาธารณูปโภค                360,000.00              100,717.47                 65.32             53,482.53
รวม             2,073,600.00           1,454,608.82                 77.88           413,191.18

 

 

2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

(ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ)

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ             75,000.00                        5,850.00              7.80      69,150.00
รวม             75,000.00                        5,850.00              7.80      69,150.00

 


3. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

 (ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่ฯ) 15721 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ           งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           210,000.00                25,806.00          24.03               81,594.00
รวม           210,000.00                  25,806.00          24.03               81,594.00

 

4. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

(ตรวจประเมินฟาร์มฯ)  15721 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ             213,000.00                     72,526.00           78.92          19,374.00
รวม             213,000.00                       72,526.00           78.92          19,374.00

 

 

5. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

(ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต) 15721 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ             24,200.00                     72,526.00           78.92          19,374.00
รวม             24,200.00                       72,526.00           78.92          19,374.00

 

 

6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ภัยแล้ง2562)

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           87,000.00             173,960.00          69.03        78,040.00
รวม           87,000.00               173,960.00          69.03        78,040.00

 

7. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 

กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ

(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)  - คุณคูณชัย  26751 - O0937

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           152,000.00             173,960.00          69.03        78,040.00
รวม           152,000.00               173,960.00          69.03        78,040.00

 

8. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 

กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ

(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)  - คุณพรรณทิพา 26751 - O0937

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           94,000.00             173,960.00          69.03        78,040.00
รวม           94,000.00               173,960.00          69.03        78,040.00

 

 

9. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  40771 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           548,000.00                 136,854.00          41.62        191,946.00
รวม           548,000.00                 136,854.00          41.62        191,946.00

 

 

10. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(เพิ่มผลผลิตการประมง-ละหานทราย)  36743 - O0941

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           501,200.00              115,592.50          49.31          118,807.50
รวม           501,200.00                115,592.50          49.31          118,807.50

 

 

 11. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(ฟื้นฟูปลาไทย) 36743 -O0941

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ           161,000.00         30,690.00          42.33        41,810.00
รวม           161,000.00           30,690.00          42.33        41,810.00

 

 

12. แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูคค่า

โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

กิจกรรม ส่งเสริมและบริหารจัดการ 15739 - O0927

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ      เบิกสะสม      ใช้ไป %   คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ          872,400.00        497,880.54        00.00          0.00
รวม          872,400.00        497,880.54        00.00          0.00

 

 

 13. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง

(ค่าใช้จ่ายบุคลากร ศพก.บุรีรัมย์) 14710 - O0923

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าจ้าง           1,794,000.00                     904,250.00          99.99                  50.00
- ค่าประกันสังคม                85,886.00                        40,934.00          84.40             7,566.00
รวม           1,879,886.00                       945,184.00          99.20             7,616.00

 

 

14. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง

(ค่าใช้จ่ายบุคลากร หน่วยละหานทราย) 14710 - O09223

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ   เบิกสะสม ใช้ไป % คงเหลือ
- ค่าจ้าง           225,610.00               161,600.00        71.63          64,010.00
- ค่าประกันสังคม             10,740.00                   8,253.00        76.84            2,487.00
รวม           236,350.00                 169,853.00        71.87          66,497.00

 

 

สรุปงบบุคคลากร 

 หมวดรายจ่าย-รายการ  งปม.ที่ได้รับ    เบิกสะสม   ใช้ไป %  คงเหลือ
รวมค่าจ้าง           2,019,610.00                  1,065,850.00          94.33        64,060.00
รวมค่าประกันสังคม                96,626.00                         49,187.00          83.03        10,053.00
           

 

 

 

 

เงินนอกงบประมาณ

1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

หมวดรายจ่าย-รายการ งปม.ที่ได้รับ เบิกสะสม       ใช้ไป % คงเหลือ               หมายเหตุ
- ค่าจ้าง           220,560.00                   183,800.00           83.33            36,760.00

       จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

            129,840 บาท

ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 149.32 

- ค่าตอบแทน           288,340.00                     10,082.00             3.50          278,258.00
- ค่าสาธารณูปโภค             27,500.00                                    -                  -            27,500.00
รวม           536,400.00                   193,882.00           36.15          342,518.00

 

 

หมวดแผนงาน โครงการ

 

1. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

(ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักพันธุ์ขยาย)

งาน แผน (ตัว) ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ตัว) ร้อยละ
1. ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลัก 2,000 2,000      100
2. ผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย            81,600 86,000            105.39
รวม 83,600 88,000 105.26

 

 

2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

(ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ)-N0902154

งานผลิตและปล่อย แผน (ตัว) ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ตัว) ร้อยละ

ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ  ปลาบ้า และปลากระแห

     3,000,0000              3,200,000      106.67

 

 

3. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

 (ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์) 17021 -N 0886104

กิจกรรม แผน (ราย) ผล ต.ค.61-ก.ค.62 ร้อยละ

     ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์

9 9 100
     -     ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ (ตรวจติดตาม) 4 4 100
     -     ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่จะหมดอายุ 4 4 100
     -     ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำใหม่ 1 1 100

     ตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์

2 2 100.00
     -     ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ตรวจติดตาม) 0 0 0
     -     ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่จะหมดอายุ 0 0 0
     -     ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำใหม่ 2 2 100.00
     ฟาร์มเกษตรกรที่ออกใบรับรองในปี 2562   4  
     ฟาร์มที่ใบรับรองยังมีอายุ   9  
     หน่วยผลิตที่ออกใบรับรองในปี 2562   0  
     หน่วยผลิตที่ใบรับรองยังมีอายุ   4  

ใบประกาศการจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ปี 2562

 

 4. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุรภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

(ตรวจประเมินฟาร์มฯ)  17021 -N 0886104

กิจกรรม แผน (ฟาร์ม) ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ฟาร์ม) ร้อยละ

จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำจืดที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน safety level / GAP

ที่ยังดำเนินการเลี้ยงอยู่

294 310 105.44

     ตรวจติดตามฟาร์มเดิม

113 150 132.74
     -     Safety level 111 150 135.13
     -     GAP ปลานิล 2 0 0

     ตรวจประเมินฟาร์มเดิมต่ออายุต่อเนื่องในปี 62

121 100 82.64
     -     Safety level 120 100 83.33
     -     GAP ปลานิล 1 0 0

     ตรวจประเมินฟาร์มใหม่

60 60 100.00
      -     Safety level 60 60 100.00

จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำจืดที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน safety level / GAP

ที่ยกเลิกการเลี้ยง กรณี ป่วย เสียชีวิต ย้ายถิ่น ชราภาพ สูญหาย

  27  
จำนวนฟาร์มที่มีใบรับรองและยังไม่หมดอายุ (ใบรับรองมีอายุ 3 ปี)   503  
     -     ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2562  ทั้งรายใหม่2562 และต่ออายุ2559 รายชื่อ 160  
     -     ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2561 รายชื่อ 223  
     -     ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2560 รายชื่อ 120  

ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง

200 200 100.00

แผน-ผล ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มสะสมปีงบประมาณ 2562

 

5. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 

กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ

(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)  25051 -N 0899212

 

          5.1 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาช่อนที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์เกษตรกร (งบที่ได้รับ 177,500 ใช้ไป 176,994 = 99.71%)

ปีงบฯ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร้อยละ
2562

เตรียมอุปกรณ์และพ่อแม่พันธุ์

x x x x x x             20
2562

เพาะพันธุ์ปลาช่อนและอนุบาล

            x x         10
2562

เลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกร

                x x x x 30
2562

เก็บรวบรวมข้อมูล

            x x x x x x 40
 

รวม

                        100
2563

เลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกร

x x x x x x             30
2563

เก็บรวบรวมข้อมูล

x x x x x x             30
2563

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

            x x x       20
2563

เขียนรายงานและจัดพิมพ์เผยแพร่

                  x x x 20
 

รวม

                        100

 

          5.2. การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้ำโขง โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ จำนวน 2 รุ่น (งบที่ได้รับ 104,400 ใช้ไป 102,230 = 97.92%)

ปีงบฯ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร้อยละ
2562

เตรียมงานและเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลารุ่น Po

x x x x x x             50
2562

เพาะพันธุ์ลูกปลาตะเพียนขาวรุ่น F1

            x x x       25
2562

อนุบาลและเลี้ยงปลาตะเพียนขาวรุ่น F1

                  x x x 25
 

รวม

                        100
2563

เลี้ยงและคัดพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรุ่น F1

x x x x x x             50
2563

เพาะพันธุ์ลูกปลาตะเพียนขาวรุ่น F2

            x x x       25
2563

อนุบาลและเลี้ยงปลาตะเพียนขาวรุ่น F2

                  x x x 25
 

รวม

                         
2564

เลี้ยงและคัดพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรุ่น F2

x x x x x x             50
2564

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

            x x x x x x 25
2564

รายงานผล

            x x x x x x 25
 

รวม

                        100

 

 

6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  17057 -N 0894181

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 ร้อยละ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 2,745,780 2,397,780 87.32
     -     รายใหม่ ตัว 1,757,280 1,757,280 100.00
     -     รายเก่า ตัว 988,500 640,500 64.79
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ราย 4,069 3,373 82.89
     -     รายใหม่ ราย 2,092 2,092 100.00
     -     รายเก่า ราย 1,977 1,281 64.79

 

 

7. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(เพิ่มผลผลิตการประมง-ละหานทราย)  40043 -N 0905403

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 ร้อยละ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด ตัว 1,200,000 1,224,000 102.00
     -     ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 645,000 690,000 106.97
     -     แจกพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 555,000 534,000 96.21
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ราย 200 203 101.5
     -    การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 50 50 100
     -    การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ราย 50 50 100
     -    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย 100 103 103.00
ประมงโรงเรียน แห่ง 2 2 100
เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ แห่ง 2 2 0
ฝึกอบรม ราย 140 140 100
     -    ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ราย 100 100 100
     -    อบรมคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ ราย 20 20 100
     -    อบรมคณะกรรมการครูและนักเรียน ราย 20 20 100
     -    ติดตามและแนะนำเกษตรกร ครั้ง 10 10 100

 

 

8. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(ฟื้นฟูปลาไทย ปลาจาด ปลาบ้า ปลากระแห และปลาแก้มช้ำ )  40043 -N 0905401

แผนทั้งปี (ตัว) ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 ร้อยละ
1,000,000 1,015,000 101.5

 

 

9. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(โครงการฯ ตามพระราชดำริสมเด็จฯ)  40043 -N 0905

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในบ่อดิน 5 แห่ง (ปลากินพืช)

แผนทั้งปี (ตัว) ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 ร้อยละ
50,000 60,000 120

 

เงินนอกงบประมาณ

1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 ร้อยละ
จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตและจำหน่าย ตัว 4,214,000 2,268,625 53.83
รายได้จากการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ บาท 1,269,000 616,085 48.54
การเบิกจ่ายงบประมาณ บาท 771,960    


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563.. (1,703)  วันประมงแห่งชาติ.. (289) รับสมัครประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. (284) ร.10.. (277) เตรียมความพร้อมการขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำแบบสังคมไร้เงินสด.. (265) ตรวจฟาร์มกุ้งก้ามแดง.. (224) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (207) รับองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต และ องคมนตรี กำพน กิตติกำพน ณ ทุ่งจังหัน อำเภอละหานทราย .. (203) สภากาแฟโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (200) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (199) ตรวจปัญหาปลาตาย อ.ปะคำ.. (191) ตรวจคุณภาพน้ำจากการแจ้งปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ.. (190) ประชาสัมพันธ์การซื้อปลาไร้เงินสด.. (185) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 27พ.ค.63.. (184) อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก.. (184) โครงการอาหารปลอดภัย.. (173) ตรวจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์.. (170) มาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้ง 2563.. (169) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 4มิ.ย.63.. (160) มอบใบรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์.. (158)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

     ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000