การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-28  |   ข่าววันที่: 2017-04-28 |  อ่าน: 1,762 ครั้ง
 

ฟาร์ม COC  ,GAP,การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ป่าชายเลนและทรัพยากรต่างๆของแหล่งน้ำ

GAP กรมประมง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

1. สถานที่

สถานที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรต้องพิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้การจัดการเลี้ยงมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมีสิทธิ หรือพื้นที่ไดรับอนุญาต1 ให้ประกอบกิจกรรมเพาะเลี้ยง     สัตว์น้ำ แบ่งออกเป็น

1.1 บ่อเลี้ยง

1.1.1 มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง

1.1.2 ใกล้แหล่งน้ำสะอาด ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และมีระบบการถ่ายเทน้ำที่ดี

1.1.3 มีการคมนาคมสะดวก และมีสารธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.2 กระชัง

1.2.1 มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง

1.2.2 ควรอยู่ในแหล่งที่มีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

1.2.3 การคมนาคมสะดวกและมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.2.4 อยู่ในบริเวณที่ได้รับอนุญาต

1.2.5 ไม่ปิดกั้นการไหลของน้ำ

1 บริเวณที่ได้รับอนุญาต ตามรประกาศจังหวัด หรือตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยง

  สัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2533

 

2 การจัดการทั่วไป

การจัดการฟาร์มที่ดี จะช่วยลดปัญหาการจัดการเลี้ยงรายวันให้น้อยลง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.1 บ่อเลี้ยง

2.1.1 ปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงหรือวิธีการอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

2.1.2 มีแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งและแผนผังฟาร์มเลี้ยง

2.1.3 น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงต้องมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง

2.1.4 การเลี้ยงต้องดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ

2.2 กระชัง

2.2.1 ปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังของกรมประมง หรือวิธีการอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

2.2.2 มีแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งและแผนผังการวางกระชัง

2.2.3 การเลี้ยงต้องดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ

2.2.4 จำนวนกระชังต้องไม่เกินศักยภาพการรองรับของแหล่งน้ำ

 

3.ปัจจัยการผลิต

3.1 ต้องใช้ปัจจัยการผลิต เช่น อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ (ในกรณีที่กำหนดให้ปัจจัยการผลิตนั้นต้องขึ้นทะเบียน) และไม่หมดอายุ

3.2 ปัจจัยการผลิตต้องปลอดจากการปนเปื้อนของยาและสารต้องห้ามในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามประกาศทางราชการ

3.3 การผลิตอาหารสำหรับสัตว์น้ำต้องมีกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภค

3.4 มีการจัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ

4. การจัดการดูและสุขภาพสัตว์น้ำ

เมื่อเกิดปัญหาการติดเชื้อในสัตว์น้ำ เกษตรกรควรเข้าใจวิธีการแพร่ระบาด และพยายามตัดวงจรหรือจัดการเพื่อลดความรุนแรงของโรค

4.1 บ่อเลี้ยง

4.1.1 มีการเตรียมบ่อและอุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับสัตว์น้ำ

4.1.2 เมื่อสัตว์น้ำมีอาการผิดปกติไม่ควรใช้ยาและสารเคมีทันที ควรพิจารณาด้านการจัดการ เช่น

          การเปลี่ยนถ่ายน้ำ เพิ่มอากาศ ก่อนใช้ยาและสารเคมี

4.1.3 ในกรณีที่สัตว์น้ำป่วย จำเป็นต้องใช้ยาและสารเคมี ให้ใช้ยาและสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและ

          ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด

4.1.4 ไม่ใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ

4.1.5 เมื่อสัตว์น้ำป่วยหรือมีการระบาดของโรค ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีวิธีการจัดการซากและ

น้ำทิ้งที่เหมาะสม

4.2 กระชัง

4.2.1 มีการเตรียมและวางกระชังอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคระบาด

4.2.2 มีการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อสัตว์น้ำมีอาการผิดปกติ ให้รีบ

ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

4.2.3 ในกรณีที่สัตว์น้ำป่วย จำเป็นต้องใช้ยาและสารเคมี ให้ใช้ยาและสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและ

ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด

4.2.4 ทำความสะอาดกระชังอุปกรณ์เป็นระยะๆ ตลอดการเลี้ยง

4.2.5 ไม่ใช่ยาและสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ

4.2.6 เมื่อสัตว์น้ำป่วยหรือมีการระบาดของโรค ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีวิธีการจัดการซากและ

น้ำทิ้งที่เหมาะสม

 

5. สุขลักษณะฟาร์ม

เกษตรกรต้องให้ความสำคัญในการจัดการสุขอนามัยฟาร์ม ด้านการปนเปื้อนเชื้อจากขยะสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งขับถ่าย  ที่อาจปนเปื้อนลงสู่บ่อเลี้ยงได้ โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนด ดังนี้

5.1 บ่อเลี้ยง

5.1.1 มีการจัดการระบบน้ำทิ้งที่เหมาะสมน้ำทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบการเลี้ยง

5.1.2 ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ห่างจากบ่อเลี้ยง และมีระบบจัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ

5.1.3 จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆ ในบริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบ สะอาด

ถูกสุขลักษณะเสมอ

5.1.4 มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี เช่น ถังขยะทีฝาปิดที่มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และ

การคุ้ยเขี่ยของสัตว์เลี้ยง

5.2 กระชัง

5.2.1 มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ

5.2.2 ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรนำไปทิ้ง/ทำลายอย่างถูกต้อง

5.2.3 ทำความสะอาดกระชัง อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้สะอาดจัดให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

 

 

 

6. การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง

การจับและการขนส่งที่ดีจะช่วยทำให้สัตว์น้ำอยู่ในสภาพที่ดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย

6.1 วางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตถูกต้องตามความต้องการของตลาดและมีหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

6.2 มีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะระหว่างการเก็บเกี่ยวและการขนส่งเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

6.3 ผลผลิตสัตว์น้ำที่เก็บเกี่ยวต้องไม่มียา หรือสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานกำหนด2

2 ค่ามาตรฐานกำหนด หมายถึง การกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดในผลิตผลทางการเกษตร หรือ เอ็ม อาร์ แอล 

  (MRLs : Maximum Residue Limits ปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้) เพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานในการค้าระหว่าง 

  ประเทศ ซึ่งปกติจะกำหนดไว้ ในระดับที่ต่ำกว่าระดับความปลอดภัยของสารเคมีที่ร่างกายจะสามารถรับได้ในแต่ละวัน

  ตลอดชีวิต

 

7. การเก็บข้อมูล

มีบันทึก3 การจัดการเลี้ยง การให้อาหาร การตรวจสุขภาพ การใช้ยาและสารเคมีอย่างสม่ำเสมอและบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 

3 บันทึกและข้อมูล สำคัญต่อการตรวจสอบย้อนกลับ และการปฏิบัติของฟาร์มให้เป็นไปตามแนวทางที่ดี บันทึกต่างๆ เช่น

  การจัดการเลี้ยง การให้อาหาร การตรวจสุขภาพ การใช้ยาและสารเคมี เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือชั้น 2 ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงาน... (1,518)   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายท้ายเรือชั้... (468)  กิจกรรมภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2564 ก... (273)  การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยขนาดโพสท์ลาร์ว่า 20 (P20) จำนวน 2,000,000 ตัว ลงสู่แม่น้... (245)  การฝึกภาคปฏิบัติแก่ผู้อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จากด่านต... (241)  กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 2564 การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ขนาดโพสท์... (237)  สำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบประจำเดือนมิถุนายน 2564  (215)  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติป... (212)  การปล่อยกุ้งกุลาดำขนาด 1 กรัมภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชาย... (196)  สำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิ... (190)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110