หน่วยงานในสังกัด

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

หน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานในสังกัด

 เผยเเพร่: 2017-01-03  |   ข่าววันที่: 2017-01-03 |  อ่าน: 7,602 ครั้ง
 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย)

   ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

   ด่านตรวจประมงตาก

- ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย)

   ด่านตรวจประมงนครพนม

   ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

   ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

   ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

   ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

   ด่านตรวจประมงจังหวัดชลบุรี

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 4 (สระแก้ว)

   ด่านตรวจประมงจันทบุรี

   ด่านตรวจประมงตราด

   ด่านตรวจประมงระยอง

   ด่านตรวจประมงสุรินทร์

- ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร)

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

   ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

   ด่านตรวจประมงชุมพร

   ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 7 (สุราษฎร์ธานี)

   ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา)

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

   ด่านตรวจประมงปัตตานี

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)

   ด่านตรวจประมงกระบี

   ด่านตรวจประมงตรัง

- ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา)

   ด่านตรวจประมงภูเก็ต

   ด่านตรวจประมงระนอง

 

 

*กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ

*ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

*ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

*ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

 

   
 
 
 
 
 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (7,602)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (2,950) ภารกิจ.. (2,305) เอกสาร คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ประกอบการ.. (2,217) ข้อมูลสถิติ.. (2,058) กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ.. (1,936) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองชนิดสัตว์น้ำที่มิได้อยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืช.. (1,717) ประวัติ.. (1,715) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (1,608) ขั้นตอนการออกเอกสาร Manual.. (1,495) รายชื่อผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน นำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.. (1,346) FAQ คำถามที่พบบ่อย.. (1,277) สาระความรู้ ที่คุณไม่ควรมองข้าม ตราชื่่อราชการ (ตราประทับ) ที่ถูกต้อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.. (1,165) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (1,151) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าปลาอันดับ Siluriformes เพื่อการบริโภคไปยังสหรัฐอเมริกา.. (1,105) ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงเกี่ยวกับระบบแจ้งตรวจสินค้าประมงภายใต้หลักบริการจัดการความเสี่ยง (Smart FSW) ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) วันพฤหัสที่ 16.. (1,043) แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำของกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) และและระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐของเจ้าของท่า (PS.. (1,030) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต (ในระบบFSW).. (974) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้ตัวแทนสายเรือระบุหมายเลขประจำตัวของเรือที่ออกโดยกรมเจ้าท่า (TH Registry ID) ประกอบในแบบค.. (963) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง และเป.. (937)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)