สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน 

ประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ กองตรวจสอบฯ   393   พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม   272  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   266  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   256  พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   254  พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   248  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ....  181  ประกาศรายชื่อผลการประเมินข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กองตรวจสอบเรือป...  180  เชิญชวนผู้สนใจรับชมวิดีทัศน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการ...  149  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   121

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fishtrade_2007@hotmail.com   02-5791878, 02-5793614, 02-5793615   02-9406818   แฟนเพจ