เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ประชุม หัวหน้ากลุ่มฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าด่านฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าส่งออก การตรวจสอบเรือประมงและสัตว์น้ำขึ้นท่า และการตรวจสอบการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และกำชับให้เคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ประชุม หัวหน้ากลุ่มฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าด่านฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าส่งออก การตรวจสอบเรือประมงและสัตว์น้ำขึ้นท่า และการตรวจสอบการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และกำชับให้เคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-21  |   ข่าววันที่: 2021-07-20 |  อ่าน: 376 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ประชุม หัวหน้ากลุ่มฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าด่านฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าส่งออก การตรวจสอบเรือประมงและสัตว์น้ำขึ้นท่า และการตรวจสอบการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และกำชับให้เคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน่วยงานภายในกองตรวจสอบฯ.. (2,924)  ภารกิจของกอง.. (580) ประวัติหน่วยงานกองตรวจสอบฯ.. (545) ประชาสัมพันธ์กรมประมง แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).. (536) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (525) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (525) เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมกองสารวัตร.. (513) >> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง).. (414) เรื่อง ร่วมหารือการกำหนดแนวทางเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบระยะเวลา ในการพัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบและกำหนด.. (407) โครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (382)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)