คู่มือฯ และ แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ-หน่วยงาน 65

 กลุ่มบริหารงานวิจัย

คู่มือฯ และ แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ-หน่วยงาน 65 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |   ข่าววันที่: 2020-12-30 |  อ่าน: 45 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (2,650)  การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง.. (418) คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ 63.. (341) รายงานการประชุมวิชาการประมง 2563 (Proceeding).. (340) คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.. (324) คู่มือการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น ในประเทศไทย.. (318) ระบบ NRIIS.. (316) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (310) ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลในระบบ TARR กรณีงานวิจัยที่ไม่อยู่ระบบ NRMS ครับ.. (298) รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (275) ระบบค้นหางานวิจัย TARR.. (270) ความหลากหลายและการกระจายของลกู ปลา ในพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง.. (255) ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.. (242) โครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562.. (232) การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลา ที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย.. (206) การจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญในแม่น้ำโขงเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมข้ามพรมแดน.. (196) คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. (80) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (57) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (57) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานวิจัย

     ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900