หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 กลุ่มบริหารงานวิจัย

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |   ข่าววันที่: 2020-06-11 |  อ่าน: 281 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (2,582)  การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง.. (376) คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.. (281) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (281) ระบบ NRIIS.. (279) รายงานการประชุมวิชาการประมง 2563 (Proceeding).. (275) คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ 63.. (270) คู่มือการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น ในประเทศไทย.. (267) ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลในระบบ TARR กรณีงานวิจัยที่ไม่อยู่ระบบ NRMS ครับ.. (261) รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (255) ระบบค้นหางานวิจัย TARR.. (238) ความหลากหลายและการกระจายของลกู ปลา ในพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง.. (232) โครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562.. (205) ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.. (192) การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลา ที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย.. (184) การจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญในแม่น้ำโขงเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมข้ามพรมแดน.. (175) คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. (44) คู่มือฯ และ แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ-หน่วยงาน 65.. (32) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (12)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานวิจัย

     ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900