วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพือเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพือเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-05-24  |   ข่าววันที่: 2017-05-24 |  อ่าน: 226 ครั้ง
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และประมงอำเภอปากพลี

ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เปิดฐานการเรียนรู้ที่ 4

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร วันถายทอดเทคโนโลยี (Field day)

และบริการการเกษตรเพือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร ตำบลเกาะหวาย อำเภอเมืองปากพลี จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก

นายอำเภอปากพลีเป็นประธานในการเปิดงานฯ


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,628)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,585) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,458) 17.ประมงอาสา.. (1,354) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,155) แนะนำหน่วยงาน.. (1,129) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (948) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (922) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (860) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (852) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (836) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (819) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (745) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (659) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (620) อำนาจและหน้าที่.. (584) Download แบบฟอร์ม.. (447) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (359) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (356) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (342)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000