แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์

 เผยเเพร่: 2017-04-07  |   ข่าววันที่: 2017-04-07 |  อ่าน: 124 ครั้ง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 
 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
๑ * เพศ
 
 ชาย
 หญิง
๒ * อายุ
 
 ต่ำกว่า ๑๖ ปี
 ๑๖ – ๓๐ ปี
 ๓๑ – ๔๕ ปี
 ๔๖ – ๖๐ ปี
 มากกว่า ๖๐ ปี
๓ * อาชีพ
 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานเอกชน
 นักเรียน/นักศึกษา
 อื่นๆ:  
๔ * ระดับการศึกษา
 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
 
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด : ด้านข้อมูล
ข้อ. คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒.๑.๑* มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
๒.๑.๒* ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
๒.๑.๓* ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
๒.๑.๔* ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
 
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด : ด้านการใช้งาน
ข้อ. คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒.๒.๑* ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
๒.๒.๒* ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
๒.๒.๓* สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
 
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด : ด้านรูปแบบ
ข้อ. คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒.๓.๑* ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
๒.๓.๒* ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
 
ส่วนที่ 5 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด : ด้านการใช้ประโยชน์
ข้อ. คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒.๔.๑* การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
 
ส่วนที่ 6 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ 

 
  กรุณากรอก E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์
 
 
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,935)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,913) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,674) 17.ประมงอาสา.. (1,497) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,422) แนะนำหน่วยงาน.. (1,306) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,086) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,055) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,001) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (978) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (977) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (967) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (869) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (734) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (723) อำนาจและหน้าที่.. (694) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (692) Download แบบฟอร์ม.. (598) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (474) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (462)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000