แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์

 เผยเเพร่: 2017-04-07  |   ข่าววันที่: 2017-04-07 |  อ่าน: 147 ครั้ง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 
 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
๑ * เพศ
 
 ชาย
 หญิง
๒ * อายุ
 
 ต่ำกว่า ๑๖ ปี
 ๑๖ – ๓๐ ปี
 ๓๑ – ๔๕ ปี
 ๔๖ – ๖๐ ปี
 มากกว่า ๖๐ ปี
๓ * อาชีพ
 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานเอกชน
 นักเรียน/นักศึกษา
 อื่นๆ:  
๔ * ระดับการศึกษา
 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
 
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด : ด้านข้อมูล
ข้อ. คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒.๑.๑* มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
๒.๑.๒* ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
๒.๑.๓* ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
๒.๑.๔* ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
 
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด : ด้านการใช้งาน
ข้อ. คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒.๒.๑* ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
๒.๒.๒* ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
๒.๒.๓* สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
 
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด : ด้านรูปแบบ
ข้อ. คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒.๓.๑* ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
๒.๓.๒* ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
 
ส่วนที่ 5 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด : ด้านการใช้ประโยชน์
ข้อ. คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒.๔.๑* การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
 
ส่วนที่ 6 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ 

 
  กรุณากรอก E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์
 
 
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (2,433)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (2,334) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,968) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,794) 17.ประมงอาสา.. (1,788) แนะนำหน่วยงาน.. (1,635) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (1,396) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,304) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (1,281) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,267) ขายลูกพันธุ์ปลา จากเกษตรกร นครนายก.. (1,200) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,197) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (1,185) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (1,182) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (1,153) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (1,060) ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. (1,003) Download แบบฟอร์ม.. (977) 2.สัตว์น้ำควบคุม.. (970) การเพาะพันธุ์ปลานิล หรือ ปลาทับทิมฝากลูกในกระชัง โดยวิธีธรรมชาติ.. (948)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000