Download แบบฟอร์ม 

Download แบบฟอร์ม


 1. แบบฟอร์มข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สส.1)
 2. แบบฟอร์มการติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สส.2)
 3. แบบฟอร์มข้อมูลการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ (สส.3)
 4. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการและคำขอให้ออกใบรับรอง (GAP)
             
หลักเกณฑ์ฟาร์มเพาะและอนุบาล/หลักเกณฑ์การเลี้ยงในบ่อดิน
 5. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการและคำขอให้ออกใบรับรอง (SL)
             หลักเกณฑ์ฟาร์มมาตรฐานขั้นปลอดภัย
 6. คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (ทบ.1)
 7. คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง) (ทบ. 2)
 8. ใบสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ


 9. แบบคำขออนุญาต สป.10 , สป.11 , สป.12 , สป.13 , สป.14 , สป.15สป.16 
 10. คำขออนุญาติและจดทะเบียนประกอบอาชีพในการประมง (คำขอ ๖)
 11. คำขออาชญาบัตร (คำขอ ๑)


 12. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 13. แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
 14. แบบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 15. แบบเบิดเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 16. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 17. ใบลาพักร้อน


แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) และการออกหนังสือรับรองผู้ทำการประมง

๑. ทบ.๓-๑ แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง

๒. ทบ.๓-๒ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง 

๓. ทบ.๓-๓ แบบคำขอต่ออายุทะเบียนผู้ทำการประมง

๔. ทบ.๓-๔ แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ทำการประมงทดแทนบัตรเดิม 

๕. ทบ.๓-๕ แบบคำขอยกเลิกทะเบียนผู้ทำการประมง 

๖. บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ออกให้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน)

๗. ใบรับคำขอ ทบ.3 (ออกให้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน)

๘. การออกหนังสือรับรองผู้ทำการประมง (แบบใช้เรือและไม่ใช้เรือ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก   404   องค์ความรู้ การอนุบาลลูกปลาดุก แห่งตำบลศรีจุฬา   326  การเลี้ยงปลาสวยงาม   273  ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง   258  แบบฟอร์ม ต่างๆ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 65   226  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   218  โครงส่งเสริมและพัฒนาปลาตะเพียนประจำจังหวัดนครนายปลาอัตลักษณ์ของลุ่มแม่น้ำนครนายก...  217  สรุปมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำแปรรูป ประจำปี 2564/65   216  ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน    192  ข้อมูลสถิติการประมง กรมประมง เผยแพร่ปีล่าสุด   167

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208    fpo-nakhonnayok@dof.in.th   037-311024   037-311024   แฟนเพจ