Download แบบฟอร์ม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

Download แบบฟอร์ม 

Download แบบฟอร์ม

 เผยเเพร่: 2017-01-26  |   ข่าววันที่: 2020-01-14 |  อ่าน: 857 ครั้ง
 

 1. แบบฟอร์มข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สส.1)
 2. แบบฟอร์มการติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สส.2)
 3. แบบฟอร์มข้อมูลการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ (สส.3)
 4. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการและคำขอให้ออกใบรับรอง (GAP)
             
หลักเกณฑ์ฟาร์มเพาะและอนุบาล/หลักเกณฑ์การเลี้ยงในบ่อดิน
 5. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการและคำขอให้ออกใบรับรอง (SL)
             หลักเกณฑ์ฟาร์มมาตรฐานขั้นปลอดภัย
 6. คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (ทบ.1)
 7. คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง) (ทบ. 2)
 8. ใบสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ


 9. แบบคำขออนุญาต สป.10 , สป.11 , สป.12 , สป.13 , สป.14 , สป.15สป.16 
 10. คำขออนุญาติและจดทะเบียนประกอบอาชีพในการประมง (คำขอ ๖)
 11. คำขออาชญาบัตร (คำขอ ๑)


 12. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 13. แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
 14. แบบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 15. แบบเบิดเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 16. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 17. ใบลาพักร้อน


แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) และการออกหนังสือรับรองผู้ทำการประมง

๑. ทบ.๓-๑ แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง

๒. ทบ.๓-๒ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง 

๓. ทบ.๓-๓ แบบคำขอต่ออายุทะเบียนผู้ทำการประมง

๔. ทบ.๓-๔ แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ทำการประมงทดแทนบัตรเดิม 

๕. ทบ.๓-๕ แบบคำขอยกเลิกทะเบียนผู้ทำการประมง 

๖. บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ออกให้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน)

๗. ใบรับคำขอ ทบ.3 (ออกให้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน)

๘. การออกหนังสือรับรองผู้ทำการประมง (แบบใช้เรือและไม่ใช้เรือ)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (2,327)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (2,257) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,892) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,732) 17.ประมงอาสา.. (1,732) แนะนำหน่วยงาน.. (1,573) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,253) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (1,222) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,215) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,157) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (1,148) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (1,138) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (1,116) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (1,078) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (1,019) ขายลูกพันธุ์ปลา จากเกษตรกร นครนายก.. (997) Download แบบฟอร์ม.. (857) อำนาจและหน้าที่.. (857) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (800) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (773)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000