18.ประมงอาสา ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

รายชื่อประมงอาสาจังหวัดนครนายก มี 87 ราย ดังนี้

1.นายชาติ ธงแถว
2.นายสมชาย ประกอบมูล
3.นางอำพันธ์ พรมสอน
4.นายมนัส เทียนทอง
5.นายสุทัศน์ ภู่นวล
6.นายสายันต์ กองมูล
7.นายสวัสดิ์ มั่นคง
8.นายโอฬาร เปรมปรีชา
9.นายสุริยันต์ ตั้นสกุล
10.นายวิมล บุญรอด
11.นายวิทยา เขียววิจิตร
12.นายวงษ์ แว่นแก้ว
13.นางสาวราตรี พุธพ้นภัย
14.นางมาลี ประเคนแสง
15.นายประเทือง แช่มช้อย
16.นางนงค์นุด สุขดี
17.นางนงค์นุด สุขดี
18.นายธำรง ศรีวชรฤทธิ์
19.นายธนวัฒน์ ขยัน
20.นายฟื้น สุริวงศ์
21.นายสมเกียรติ สุริวงศ์
22.นางทัศณี สุริวงศ์
23.นายถนอม ปรีเปรม
24.นางสาวสุรัสวดี เทศทัศน์
25.นางสอาด กว้างทุ่ง
26.นางสาวสุภาภรณ์ โฉมศรี
27.นายสมบูรณ์ ลิ้มเจริญ
28.นายสมบูรณ์ ลิ้มเจริญ
29.นายประสิทธิ์ บุญเรือง
30.นายประสิทธิ์ บุญเรือง
31.นางสาวนพรัตน์ เกิดศิริ
32.นางสาวนพรัตน์ เกิดศิริ
33.นางกาญจนา เกิดแจ่ม
34.นายชุมพล บุญถาวร
35.นายสุชาติ พ่วงถ้ำ
36.นายจรินทร์ ศรีชาญ
37.นายจรินทร์ ศรีชาญ
38.นายชัยณรงค์ เนื่องจากฉิม
39.นางทองสุข สุขดี
40.นายวิรัตน์ จีนลักษณ์
41.นางจิราภา พุ่มประจักษ์
42.นายสอาด จั่นเหลือ
43.นายเอกลักษณ์ จีนลักษณ์
44.นายเอกลักษณ์ จีนลักษณ์
45.นายกฤษณะ เห่งแจ้
46.นายอาทิตย์ บุญท้วม
47.นางสาวณัฐธิดา ไกรทอง
48.นางวันเพ็ญ นิ่มเรือง
49.นายทรงพล ใจคง
50.นายณรงค์ ไวยโรจน์
51.นายพยุงศักดิ์ มูลศรี
52.นายพยุงศักดิ์ มูลศรี
53.นายสมบูรณ์ สีสุขภู่
54.นางนัฐนันท์ ประทุมพล
55.นายวิศนุ บุญชู
56.นายวุธ ร่มโพธิ์ภักดิ์
57.นายวสันต์ ศักดิ์วิชิต
58.นายวิทยา เขียววิจิตร
59.นายวิชัย นิ่มเรือง
60.นายวิชัย นิ่มเรือง
61.นายสมหมาย ทองไสว
62.นายธวัช ประคองศิลป์
63.นายศิริชัย เย็นใจ
64.นายทิวา รื่นสุข
65.นางปวีณา ทองอ่อน
66.นายจรัส พันธุ์ศิริ
67.นางอัมพรรณรัตน์ สุดสงวน
68.นายประมวล กว้างทุ่ง
69.นายณรงค์ สังสินชัย
70.นายสนอง จันทรประสาท
71.นางอาภาพร วงษ์พระจันทร์
72.นางปราณี บ้านใหม่
73.นางลมัย อโนดาษ
74.นางบุญลาภ เนระแก
75.นางดารัตน์ พูลเมือง
76.นางนงค์นุด สุขดี
77.นายเกียรติศักดิ์ แขมโค้ง
78.นางสาวพัชรี ทรัพย์พฤทธิกุล
79.นายประสิทธิ์ นวลไม้
80.นายประชา เกตุศรี
81.นายนิพนธ์ หงษ์น้อย
82.นายสมหมาย ภิรมย์รื่น
83.นางสาวดารารัตน์ ไทยนิยม
84.นายสัมฤทธิ์ จันทร์เพ็ญ
85.นายสมคิด ยิ่งประเสริฐ
86.นายเทียนชัย เนื่องจากฉิม
87.นายพิพัฒน์ สิงห์ธนะ


ตรวจสอบรายชื่อประมงอาสาทั้งหมด กดตรงนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  องค์ความรู้ การอนุบาลลูกปลาดุก แห่งตำบลศรีจุฬา   486   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรร...  362  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   280  องค์ความรู้เรื่องการเพาะปลาตะเพียนในฤดูหนาวของบ้านวังดอกไม้   272  สรุปมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำแปรรูป ประจำปี 2564/65   266  ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน    263  โครงส่งเสริมและพัฒนาปลาตะเพียนประจำจังหวัดนครนายปลาอัตลักษณ์ของลุ่มแม่น้ำนครนายก...  261  ข้อมูลสถิติการประมง กรมประมง เผยแพร่ปีล่าสุด   228  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มี...  206  มารู้จักการอนุบาลลูกปลาดุกไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ “รัสเซีย” หรือ “บิ๊กอุย” โดย นาย...  194


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208    fpo-nakhonnayok@dof.in.th   037-311024   037-311024   แฟนเพจ