17.ประมงอาสา

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

17.ประมงอาสา 

ประมงอาสา

 เผยเเพร่: 2017-01-26  |   ข่าววันที่: 2020-02-27 |  อ่าน: 1,497 ครั้ง
 

รายชื่อประมงอาสาจังหวัดนครนายก มี 87 ราย ดังนี้

1.นายชาติ ธงแถว
2.นายสมชาย ประกอบมูล
3.นางอำพันธ์ พรมสอน
4.นายมนัส เทียนทอง
5.นายสุทัศน์ ภู่นวล
6.นายสายันต์ กองมูล
7.นายสวัสดิ์ มั่นคง
8.นายโอฬาร เปรมปรีชา
9.นายสุริยันต์ ตั้นสกุล
10.นายวิมล บุญรอด
11.นายวิทยา เขียววิจิตร
12.นายวงษ์ แว่นแก้ว
13.นางสาวราตรี พุธพ้นภัย
14.นางมาลี ประเคนแสง
15.นายประเทือง แช่มช้อย
16.นางนงค์นุด สุขดี
17.นางนงค์นุด สุขดี
18.นายธำรง ศรีวชรฤทธิ์
19.นายธนวัฒน์ ขยัน
20.นายฟื้น สุริวงศ์
21.นายสมเกียรติ สุริวงศ์
22.นางทัศณี สุริวงศ์
23.นายถนอม ปรีเปรม
24.นางสาวสุรัสวดี เทศทัศน์
25.นางสอาด กว้างทุ่ง
26.นางสาวสุภาภรณ์ โฉมศรี
27.นายสมบูรณ์ ลิ้มเจริญ
28.นายสมบูรณ์ ลิ้มเจริญ
29.นายประสิทธิ์ บุญเรือง
30.นายประสิทธิ์ บุญเรือง
31.นางสาวนพรัตน์ เกิดศิริ
32.นางสาวนพรัตน์ เกิดศิริ
33.นางกาญจนา เกิดแจ่ม
34.นายชุมพล บุญถาวร
35.นายสุชาติ พ่วงถ้ำ
36.นายจรินทร์ ศรีชาญ
37.นายจรินทร์ ศรีชาญ
38.นายชัยณรงค์ เนื่องจากฉิม
39.นางทองสุข สุขดี
40.นายวิรัตน์ จีนลักษณ์
41.นางจิราภา พุ่มประจักษ์
42.นายสอาด จั่นเหลือ
43.นายเอกลักษณ์ จีนลักษณ์
44.นายเอกลักษณ์ จีนลักษณ์
45.นายกฤษณะ เห่งแจ้
46.นายอาทิตย์ บุญท้วม
47.นางสาวณัฐธิดา ไกรทอง
48.นางวันเพ็ญ นิ่มเรือง
49.นายทรงพล ใจคง
50.นายณรงค์ ไวยโรจน์
51.นายพยุงศักดิ์ มูลศรี
52.นายพยุงศักดิ์ มูลศรี
53.นายสมบูรณ์ สีสุขภู่
54.นางนัฐนันท์ ประทุมพล
55.นายวิศนุ บุญชู
56.นายวุธ ร่มโพธิ์ภักดิ์
57.นายวสันต์ ศักดิ์วิชิต
58.นายวิทยา เขียววิจิตร
59.นายวิชัย นิ่มเรือง
60.นายวิชัย นิ่มเรือง
61.นายสมหมาย ทองไสว
62.นายธวัช ประคองศิลป์
63.นายศิริชัย เย็นใจ
64.นายทิวา รื่นสุข
65.นางปวีณา ทองอ่อน
66.นายจรัส พันธุ์ศิริ
67.นางอัมพรรณรัตน์ สุดสงวน
68.นายประมวล กว้างทุ่ง
69.นายณรงค์ สังสินชัย
70.นายสนอง จันทรประสาท
71.นางอาภาพร วงษ์พระจันทร์
72.นางปราณี บ้านใหม่
73.นางลมัย อโนดาษ
74.นางบุญลาภ เนระแก
75.นางดารัตน์ พูลเมือง
76.นางนงค์นุด สุขดี
77.นายเกียรติศักดิ์ แขมโค้ง
78.นางสาวพัชรี ทรัพย์พฤทธิกุล
79.นายประสิทธิ์ นวลไม้
80.นายประชา เกตุศรี
81.นายนิพนธ์ หงษ์น้อย
82.นายสมหมาย ภิรมย์รื่น
83.นางสาวดารารัตน์ ไทยนิยม
84.นายสัมฤทธิ์ จันทร์เพ็ญ
85.นายสมคิด ยิ่งประเสริฐ
86.นายเทียนชัย เนื่องจากฉิม
87.นายพิพัฒน์ สิงห์ธนะ


ตรวจสอบรายชื่อประมงอาสาทั้งหมด กดตรงนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,933)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,912) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,673) 17.ประมงอาสา.. (1,497) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,422) แนะนำหน่วยงาน.. (1,304) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,085) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,055) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,000) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (978) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (976) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (967) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (868) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (734) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (723) อำนาจและหน้าที่.. (693) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (692) Download แบบฟอร์ม.. (594) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (474) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (462)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000