เอกสารเผยแพร่/วิดีทัศน์ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีที่ใช้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก


เอกสารเผยแพร่/วิดีทัศน์ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีที่ใช้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เอกสารเผยแพร่/วิดีทัศน์ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีที่ใช้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

  1. การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบน้ำหมุนเวียนแบบสมดุลชีวภาพ 

          คลิ๊ก (click)  >> การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบน้ำหมุนเวียนแบบสมดุลชีวภาพ (anyflip.com)

  2. การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ

       คลิ๊ก (click) >> การเลี้ยงกุ้งทะเลแบบอิงธรรมชาติ (Biomimicry) (anyflip.com)

  3. การเลี้ยงกุ้งขาวด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ป้องกันการระบาดของโรคจากภายนอก

       คลิ๊ก (click) >> การเลี้ยงกุ้งขาว ด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ป้องกันการระบาดของโรคจากภายนอก (anyflip.com)

  4. ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       คลิ๊ก (click) >> Book_ถอดบทเรียนเลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี final print out (anyflip.com)

  5. ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดระยอง

       คลิ๊ก (click) >> Book_ถอดบทเรียนเลี้ยงกุ้งระยอง final print out (anyflip.com)

  6. ก้าวต่อไปของกุ้งไทยหลังวิกฤติโรคตายด่วน

       คลิ๊ก (click) >> https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20160217/

  7. คู่มือการควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดโรค EMS ในกุ้งทะเล

       คลิ๊ก (click) >> 1.คู่มือการควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดโรค EMS ในกุ้งทะเล.pdf - Google ไดรฟ์

  8. จุลินทรีย์ ปม.1 และสมุนไพรไทย ทางเลือกใหม่สำหรับป้องกันและรักษาโรคกุ้งทะเล

       คลิ๊ก (click) >> 2.จุลินทรีย์ปม.1และสมุนไพรไทย.pdf - Google ไดรฟ์

  9. รวมพลังยับยั้ง EMS 

       คลิ๊ก (click) >> 3.รวมพลังยับยั้ง EMS.pdf - Google ไดรฟ์

 10. แนวทางลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาว

        คลิ๊ก (click) >> 4.คู่มือลดต้นทุน เล่มเล็ก แก้ไขล่าสุด56.pdf - Google ไดรฟ์

 11. เลี้ยงกุ้งได้สำเร็จท่ามกลางวิกฤติ EMS

        คลิ๊ก (click) >> 5.เลี้ยงกุ้งได้สำเร็จท่ามกลางวิกฤติ EMS.pdf - Google ไดรฟ์

 12. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

        คลิ๊ก (click) >> 6.Smart Farmer การเลี้ยงกุ้งทะเล.pdf - Google ไดรฟ์

 13. คู่มือการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนา

           คลิ๊ก (click) >> 7.คู่มือการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนา.pdf - Google ไดรฟ์

 14. การเตรียมบ่ออย่างไรจึงเลี้ยงกุ้งทะเลได้ผล

        คลิ๊ก (click) >> 8.การเตรียมบ่ออย่างจึงเลี้ยงกุ้งทะเลได้ผล.pdf - Google ไดรฟ์

 15. การเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบบำบัดหมุนเวียนด้วยวิธีชีวภาพ

        คลิ๊ก (click) >> 9.การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ.pdf - Google ไดรฟ์

 16. ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ

        คลิ๊ก (click) >> 10.ยาและสารเคมีเพื่อป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.pdf - Google ไดรฟ์

 17. การผลิตอาหารสัตว์น้ำ และแนวทางในการลดต้นทุน

          คลิ๊ก (click) >> 11.อาหารและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ.pdf - Google ไดรฟ์

 18. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหาร กุ้งทะเล

       คลิ๊ก (click) >> 12.การเพิ่มประสิทธิภาพ การให้อาหาร กุ้งทะเล.pdf - Google ไดรฟ์

 19. แนวทางการป้องกันโรคและรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการก๊าซเรื่อนกระจกและลดคาร์บอนในน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

       คลิ๊ก (click) >> 13.แนวทางการป้องกันโรคและรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการก๊าซเรือนกระจกและลดคาร์บอนในน้ำทิ้งจาก ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง.pdf - Google ไดรฟ์

  20. แนวทางลดพลังงานในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล 

          คลิ๊ก (click) >> 14.แนวทางลดพลังงานในบ่อเลี้ยง กุ้งทะเล.pdf - Google ไดรฟ์

  21. คู่มือ ลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาว

        คลิ๊ก (click) >> 15.คู่มือ ลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาว.pdf - Google ไดรฟ์

 

วิดีทัศน์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

  1. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.1 เปิดโมเดลเลี้ยงกุ้งสไตล์ พี่หมอเจี๊ยบ

       คลิ๊ก (click) >>  เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 1 เปิดโมเดลเลี้ยงกุ้งสไตล์พี่หมอเจี๊ยบ - YouTube

  2. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.2 เตรียมบ่อดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

       คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด Ep. 2 เตรียมบ่อดี มีชัยไปกว่าครึ่ง - YouTube

  3. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.3 ลูกกุ้งพันธุ์ดีดูอย่างไร

       คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด Ep. 3 ลูกกุ้งพันธุ์ดีดูอย่างไร - YouTube

  4. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 4 อนุบาลลูกกุ้งอย่างไรให้แข็งแรง

          คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด Ep. 4 อนุบาลลูกกุ้งอย่างไรให้แข็งแรง - YouTube

  5. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.5 เลี้ยงไปเลี้ยงมา ไม่โตสักที

         คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด Ep. 5 เลี้ยงไปเลี้ยงมา ไม่โตสักที - YouTube

  6. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.6 รับมืออย่างไรเมื่อเจอโรคกุ้ง? (1)

         คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด Ep. 6 รับมืออย่างไรเมื่อเจอโรคกุ้ง? (1) - YouTube

  7. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.6 รับมืออย่างไรเมื่อเจอโรคกุ้ง? (2)

         คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด Ep. 6 รับมืออย่างไรเมื่อเจอโรคกุ้ง? (2) - YouTube

  8. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.7 เลี้ยงกุ้งได้ต้องขายกุ้งเป็น

         คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด Ep. 7 เลี้ยงกุ้งได้ต้องขายกุ้งเป็น - YouTube

  9. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.8 เทคนิคการชำลูกกุ้งด้วยระบบไบโอฟลอค

      คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 8 เทคนิคการชำลูกกุ้งด้วยระบบไบโอฟลอค (Biofloc) - YouTube

 10. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.9/1 สมุนไพรป้องกันอาการขี้ขาว (สารสกัดจากข่า) 

           คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 9/1 สมุนไพรป้องกันอาการขี้ขาว (สารสกัดจากข่า) - YouTube

 11. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.9/2 สมุนไพรป้องกันอาการขี้ขาว (สารสกัดจากข่า)

       คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 9/2 สมุนไพรป้องกันอาการขี้ขาว (สารสกัดจากข่า) - YouTube

 12. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP.10 สมุนไพรป้องกันอาการขี้ขาว (สารสกัดจากกระเทียม)

       คลิ๊ก (click) >> เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 10 สมุนไพรป้องกันอาการขี้ขาว (สารสกัดจากกระเทียม) - YouTube

 13. ชายฝั่งอาสาพาไปฟัง ตอน พลาสติด PE 

       คลิ๊ก (click) >> ชายฝั่งอาสาพาไปฟัง ตอน พลาสติก PE - YouTube

 14. ชายฝั่งอาสาพาไปฟัง ตอน โซลาร์ เซลล์ Solar Cell

           คลิ๊ก (click) >> ชายฝั่งอาสาพาไปฟัง ตอน โซลาร์ เซลล์ Solar Cell - YouTube

15. ชายฝั่งอาสาพาไปฟัง ตอน ควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ DO

           คลิ๊ก (click) >> ชายฝั่งอาสาพาไปฟัง ตอน ควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ DO - YouTube

16. กลัวสัตว์น้ำจะป่วยใช้ยากันไว้ก่อนได้หรือไม่? : การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ EP.1

       คลิ๊ก (click) >> กลัวสัตว์น้ำจะป่วย ใช้ยากันไว้ก่อนได้หรือไม่ ? : การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ EP.1 - YouTube

 

เอกสารเผยแพร่/วิดีทัศน์ เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  1. คู่มือการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

        คลิ๊ก (click) >> คู่มือการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (anyflip.com)

  2. คู่มือการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 และ ปม. 2 เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

        คลิ๊ก (click) >> Book_ปม1 และ ปม 2_Web (anyflip.com)

  3. การผลิตและขยายจุลินทรีย์ ปม.1 ตอนที่ 1 วิธีการผลิตและขยายจุลินทรีย์ ปม.1

           คลิ๊ก (click) >> การผลิตและขยายจุลินทรีย์ ปม.1 ตอนที่ 1 วิธีการผลิตและขยายจุลินทรีย์ ปม.1 - YouTube

  4. การผลิตและขยายจุลินทรีย์ ปม.1 ตอนที่ 2 การนำจุลินทรีย์ ปม.1 ไปใช้ในพื้นที่การเกษตร

           คลิ๊ก (click) >> การผลิตและขยายจุลินทรีย์ ปม.1 ตอนที่ 2 การนำจุลินทรย์ ปม.1 ไปใช้ในพื้นที่การเกษตร - YouTube

  5. การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม. 2 ไปทดลองใช้ในฟาร์มกุ้ง

           คลิ๊ก (click) >> การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม.2 - YouTube

  6. การนำจุลินทรีย์ ปม. 2 
       คลิ๊ก (click) >> การนำจุลินทรีย์ ปม. 2 ไปทดลองใช้ในฟาร์มกุ้ง - YouTube

  7. ฐานข้อมูลจุลินทรีย์ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

       คลิ๊ก (click) >> จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (fisheries.go.th)

แหล่งที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มี...  374   ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ...  294  พิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวั...  246  ปลาร้าปลาดู..นครนายก   217  กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน แนะวางแผนการเลี้ยง หมั่นตรวจคุ...  145  เยี่ยมร้าน Fisherman Shop @Nakhonnayok ณ วัดมณีวงศ์   135  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  132  กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่...  130  สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เข้าป้องกันและปราบการกระทำความผิดทางประมงในช่วงฤดูน้...  130  เอทิลแอลกอฮอล์ หนึ่งในส่วนผสมสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ในการป้องกันและรักษาโร...  126


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208    fpo-nakhonnayok@dof.in.th   037-311024   037-311024   แฟนเพจ