โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายพนมเทียน นาควิจิตร นักวิชาการประมงชานาญการ
พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดลาพูน ได้ปล่อยอึ่งเพ้า จานวน 30,000 ตัว
ที่บริเวณอ่างเก็บน้าแม่แพม บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
ตามกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  197    ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  160  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  158  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    140  งบทดลอง กพ.65   129  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   108  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  107  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  97  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  75  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ