โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนจะจัดโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ประชาชนที่สนใจ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้นำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้
3. เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนให้มีสัตว์น้ำจืดเพียงพอต่อการบริโภค

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ
1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
2. เกษตรกรมีสัตว์น้ำบริโภค ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
3. สรุปบทเรียนด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมอาชีพการประมง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เกษตรกรมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
2. เกษตรกรมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.2 เกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบ่อเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขนาดตั้งแต่ 0.25-2 ไร่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนเกษตรกร ทบ 1

ระยะเวลาฝึกอบรม3 วัน ทั้งภาคปฏิบัติ ทฤษฎี และศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบผลสำเร็จ

เนื้อหาการฝึกอบรม (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
1. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป
2. การคัดเลือกสถานที่/การขุดบ่อ
3. เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วิธีการเพาะพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การผสมเทียม ระบบการเพาะฟัก)
4. การฝึกปฏิบัติจริงในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การคำนวณและฉีดฮอร์โมน การเตรียมระบบการฟักไข่ การอนุบาล ฯลฯ
5. อาหารและการให้อาการสัตว์น้ำ การผสมอาหารปลานิลแปลงเพศ การเพาะไรแดง
6. คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
7. การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ
8. การเลี้ยงกบ ปลา และสัตส์น้ำชนิดต่างๆ
9. การเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้Mobile Hatchery
10. การศึกษาดูงานในฟาร์มที่ประสบผลสำเร็จ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
1. จะได้รับมอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว/ยี่สกเทศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร รายละ 3,000 ตัว
2. จะได้รับการติดตามการใช้องค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไปใช้ประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับคาเดินทาง วันละ 200 บาท/ราย จำนวน 3 วัน เป็นเงินรวมั้งสิน 600 บาท

ส่วนค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

หากท่านใดสนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถกรอกใบสมัครและส่งมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรียน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนจะจัดโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ประชาชนที่สนใจ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้นำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้
3. เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนให้มีสัตว์น้ำจืดเพียงพอต่อการบริโภค

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ
1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
2. เกษตรกรมีสัตว์น้ำบริโภค ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
3. สรุปบทเรียนด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมอาชีพการประมง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เกษตรกรมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
2. เกษตรกรมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.2 เกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบ่อเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขนาดตั้งแต่ 0.25-2 ไร่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนเกษตรกร ทบ 1

ระยะเวลาฝึกอบรม3 วัน ทั้งภาคปฏิบัติ ทฤษฎี และศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบผลสำเร็จ

เนื้อหาการฝึกอบรม (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
1. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป
2. การคัดเลือกสถานที่/การขุดบ่อ
3. เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วิธีการเพาะพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การผสมเทียม ระบบการเพาะฟัก)
4. การฝึกปฏิบัติจริงในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การคำนวณและฉีดฮอร์โมน การเตรียมระบบการฟักไข่ การอนุบาล ฯลฯ
5. อาหารและการให้อาการสัตว์น้ำ การผสมอาหารปลานิลแปลงเพศ การเพาะไรแดง
6. คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
7. การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ
8. การเลี้ยงกบ ปลา และสัตส์น้ำชนิดต่างๆ
9. การเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้Mobile Hatchery
10. การศึกษาดูงานในฟาร์มที่ประสบผลสำเร็จ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
1. จะได้รับมอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว/ยี่สกเทศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร รายละ 3,000 ตัว
2. จะได้รับการติดตามการใช้องค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไปใช้ประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับคาเดินทาง วันละ 200 บาท/ราย จำนวน 3 วัน เป็นเงินรวมั้งสิน 600 บาท

ส่วนค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

หากท่านใดสนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถกรอกใบสมัครและส่งมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  197    ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  160  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  158  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    140  งบทดลอง กพ.65   129  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   108  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  107  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  98  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  76  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ