ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 28 เมษายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการงานร่วมกันในปี 2563 พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีวาระสำคัญที่ประธานแจ้งให้ทราบ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และ การติดตามสถานการณ์การขายสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งหารือในที่ประชุมในการจัดหาตลาดกลางสำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตามฤดูกาลทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และหาช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  200    ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  162  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  161  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    142  งบทดลอง กพ.65   130  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   110  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  107  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  98  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  76  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ