ประวัติความเป็นมา 

เมนู


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฯ ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยได้ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก พื้นที่ ๗๓ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวา และใช้พื้นที่สาธารณะอีก ๓๗ ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๑๐ ไร่  ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๓/๒๕๔๐ เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ แล้วเสร็จเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๓,๙๔๗,๗๐๐ บาท และทำการก่อสร้างเพิ่มเติมในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓ งบประมาณในการก่อสร้าง ๘,๒๓๐,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๒,๑๗๘,๓๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองประมงน้ำจืดเป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อขุดลอกบ่อพักน้ำขนาด ๑๐ ไร่ โดยใช้เครื่องจักรกลจากศูนย์เครื่องจักรกลเชียงราย และในปีเดียวกันนี้เองได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสถานีฯ โดยการไฟฟ้าจังหวัดลำพูนติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๖๐ KVA ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๗๕,๑๑๒ บาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ทำการขุดบ่อเก็บกักน้ำขนาด ๕ ไร่ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ บ่อ ใช้งบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  136   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ...  121  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  109  ดำเนินการการทดลองการใช้เครื่องมือมุ้งดักปลาทรงร่ม และติดตามสัมภาษ์เกษตรกรแบบสำรว...  102   มอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้กับผู้นำชุมชนดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูแ...  95   ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...  92  13 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   75  วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด   70  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจัางปี 2566   51  งบทดลอง กค.65   38


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ