จากประกาศกรมประมง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2563 !! จะเริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 !!

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


จากประกาศกรมประมง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2563 !! จะเริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 !! 

ประชาสัมพันธ์


จากประกาศกรมประมง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2563

!! จะเริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 !!

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!