ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประชาสัมพันธ์


จากประกาศกรมประมง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เปิดช่องทางให้ชาวประมงสามารถเลือกติด VMS Gen. 1 หรือ Gen. 2 ได้ แล้วครับ

แต่ VMS Gen. 1 นี้ไม่ใช่แบบเดิมที่เราเคยติดกันนะ!!!

VMS Gen. 1 แบบใหม่ที่อนุญาตให้ติดได้จะต้องมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือ Regulator และ แบตเตอรี่สำรอง โดยที่หัว VMS และอุปกรณ์ส่วนที่เพิ่มเข้ามานี้จะต้องผ่านการรับรองจากกรมประมงเท่านั้น

--------------------

ทำไมต้องมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาจากของเดิมล่ะ???

เนื่องจากระบบไฟในเรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ไม่คงที่ การเพิ่ม Regulator ขึ้นมาเพื่อควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟไปยังหัว VMS ได้คงที่ ทำให้ช่วยแก้ไขปัญหา VMS ติด ๆ ดับ ๆ ได้

ซึ่งการที่ VMS ติด ๆ ดับ ๆ นี้เป็นการความเสี่ยงที่จะทำให้เรือประมงถูกเรียกกลับ เนื่องจากประกาศกรมประมงกำหนดว่า ถ้าสัญญาณ VMS ในเรือประมงขาดหายสะสมครบ 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ต่อการแจ้งออกทำประมง 1 ครั้ง เรือประมงจะต้องถูกเรียกกลับ

ส่วนแบตเตอรี่สำรอง จะช่วยให้มีกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังหัว VMS ได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วัน

ถ้าระบบไฟฟ้าภายในเรือขัดข้อง แบตเตอรี่สำรองจะจ่ายไฟฟ้าให้กับหัว VMS ทำให้ชาวประมงสามารถมีเวลามากขึ้นในการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในเรือให้เป็นปกติ แทนที่จะถูกกรมประมงเรียกเรือกลับใน 4 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งครับ

--------------------

ถ้าท่านในต้องการอ่านประกาศกรมประมงฉบับเต็ม ๆ ก็สามารถกดเข้าไปที่ลิ้งนี้ได้เลยครับ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2563/E/212/T_0014.PDF

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!