วันที่ 4 ส.ค. 63 ศจร.นราธิวาส จัดประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 4 ส.ค. 63 ศจร.นราธิวาส จัดประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 4 ส.ค. 63 ศจร.นราธิวาส จัดประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรับการประเมินของชุด FIT (Flying Inspection Team) ติดตามตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกรกฎาคม 63 ที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม 63 ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!