รายงานประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2560

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


รายงานประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2560 

รายงานประจำเดือน


๑. ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ (แผนภาพที่ ๑)

    ๑.๑ ขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส แจ้งออก ๒๓๗ ลำ ตรวจจริง ๑๘๒ คิดเป็น ๗๖.๗๙ %

    ๑.๒ ขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส แจ้งเข้า ๒๐๕ ลำ ตรวจจริง ๒๐๐ คิดเป็น ๙๗.๕๖ %

    ๑.๓ ขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป แจ้งออก ๕๕ ลำ ตรวจจริง ๕๑ คิดเป็น ๙๒.๗๓ %

    ๑.๔ ขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป แจ้งเข้า ๕๐ ลำ ตรวจจริง ๔๙ คิดเป็น ๙๘.๐๐ %

    ๑.๕ เรือยกเลิกแจ้งออก ๓๐ ลำ และยกเลิกแจ้งเข้า ๑ ลำ

๒. ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ (แผนภาพที่ ๒)

    ๒.๑ ขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส แจ้งเข้า ๒๐๕ ลำ ตรวจจริง ๑๐๖ คิดเป็น ๕๑.๗๑ %

    ๒.๒ ขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป แจ้งเข้า ๕๐ ลำ ตรวจจริง ๔๙ คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %

          (เรือยกเลิกแจ้งเข้า ๑ ลำ)

๓. ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แผนภาพที่ ๓)

รายงานปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งกับศจร.นราธิวาส ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เมษายน ๒๕๖๐

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!