วันที ๒๐ พ.ย. ๖๒ นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการและนายนคริทร์ ซิ้มเจริญ จนท.สื่อสาร ศจร.นราธิวาส ได้ให้การแนะนำการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งแนะนำการใช้วิทยุสื่อสารระหว่างศจร.นราธิวาสกับเรือประมง และขอความร่วมมือในการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ให้กับผู้ควบคุมเรือศรีปูลานำโชค ๑

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที ๒๐ พ.ย. ๖๒ นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการและนายนคริทร์ ซิ้มเจริญ จนท.สื่อสาร ศจร.นราธิวาส ได้ให้การแนะนำการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งแนะนำการใช้วิทยุสื่อสารระหว่างศจร.นราธิวาสกับเรือประมง และขอความร่วมมือในการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ให้กับผู้ควบคุมเรือศรีปูลานำโชค ๑ 

ประชาสัมพันธ์


วันที ๒๐ พ.ย. ๖๒ นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการและนายนครินทร์ ซิ้มเจริญ จนท.สื่อสาร ศจร.นราธิวาส ได้ให้การแนะนำการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งแนะนำการใช้วิทยุสื่อสารระหว่างศจร.นราธิวาสกับเรือประมง และขอความร่วมมือในการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ให้กับผู้ควบคุมเรือศรีปูลานำโชค ๑

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!